Home ราชดำเนิน เสวนา ราชดำเนินเสวนา ราคาชีวิต...ผู้เสียหาย จากความรุนแรง โดยรัฐสองมาตรฐานจริงหรือ? เสาร์ที่ ๒๑ มกราคม

ราชดำเนินเสวนา ราคาชีวิต...ผู้เสียหาย จากความรุนแรง โดยรัฐสองมาตรฐานจริงหรือ? เสาร์ที่ ๒๑ มกราคม

อีเมล พิมพ์ PDF
AddThis Social Bookmark Button

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ขอเชิญสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์   วิทยุและโทรทัศน์   เข้าร่วมฟังการเสวนาในกิจกรรม

ราชดำเนินเสวนา  

ราคาชีวิต...ผู้เสียหาย จากความรุนแรง โดยรัฐสองมาตรฐานจริงหรือ?

วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕  เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

วิทยากร

คุณอังคณา   นีละไพจิตร        

ประธานคณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ

คุณสมชาย    หอมลออ 

กรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติหรือ คอป.

พ.ต.อ.ทวี   สอดส่อง

กรรมการเยียวยา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ /เลขาธิการ ศอ.บต.

พ.อ.ปริญญา  ฉายดิลก

โฆษกประจำตัวแม่ทัพภาคที่ 4

คุณวีระวงค์   จิตต์มิตรภาพ

โฆษกคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.)

คุณคอลีเยาะ  หะหลี

ตัวแทนญาติผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์กรือเซะ               

ผู้ดำเนินรายการ                      

คุณประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์

ที่ปรึกษา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1439 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา