ราชดำเนินเสวนา วันอาทิตย์นี้ (๑ พ.ค.๕๔) เรื่อง “วิพากษ์นโยบายเศรษฐกิจ ประชาธิปัตย์ – เพื่อไทย ”

พิมพ์
AddThis Social Bookmark Button

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

  

ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

 

 

ขอเชิญสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์   วิทยุและโทรทัศน์   เข้าร่วมฟังการเสวนาในกิจกรรม

 

ราชดำเนินเสวนา โครงการร่วมปฏิรูปประเทศไทย  ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๔

 

“วิพากษ์นโยบายเศรษฐกิจ ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย  

 

วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เวลา  o.oo – ๑๒.oo  น.

 

ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ถนนสามเสน (ตรงข้าม รพ. วชิระ) กรุงเทพฯ

 

 

วิทยากร                      

 คุณกอร์ปศักดิ์    สภาวสุ

 

 ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายเพื่อการเลือกตั้ง พรรคประชาธิปัตย์

                                 

 คุณพิชัย   นริพทะพันธุ์

 

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย

  

 รศ.ดร.ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ

กรรมการสมัชชาปฏิรูปและประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ใช้แรงงานเพื่อการปฏิรูป

รศ.ดร.มนตรี   โสคติยานุรักษ์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผศ.ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย

ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

ผู้ดำเนินรายการ                      

อาจารย์ปกป้อง   จันวิทย์

คณะเศรษฐศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รายละเอียดโทร. o ๖๖๘ - ๙๔๒๒