สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ฯ เปิดอบรมหลักสูตร “มองจีนยุคใหม่ฯ” ปีที่ 3 สื่อมวลชนที่สนใจสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด ไม่เสียค่าใช้จ่าย

AddThis Social Bookmark Button

สมาคมนักข่าวฯเปิดอบรมหลักสูตร “มองจีนยุคใหม่ฯ” ปีที่ 3

สื่อมวลชนที่สนใจสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แถลงว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จะจัดการอบรมหลักสูตร “มองจีนยุคใหม่  ความท้าทายที่สื่อไทยควรรู้ ปีที่ 3 ” โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้สื่อมวลชนไทยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจีนยุคใหม่และความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ได้อย่างครบถ้วน รอบด้าน อันจะนำไปสู่การรายงานข่าวให้สาธารณะรับทราบอย่างถูกต้อง กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนไทยกับหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องระหว่างไทย-จีน และสร้างเครือข่ายระหว่างสื่อมวลชนไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ระหว่างวันพุธที่ 11 - วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563  ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

กิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วย

1.เวทีสาธารณะ (public forum) หัวข้อ “สงครามการค้าจีน-สหรัฐ: สงครามตัวแทน  ผลกระทบต่อไทยและโลก”  ผู้ร่วมเสวนาในเวทีจะประกอบด้วย ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร  ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิ อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ ผศ. ดร. หลี่ เหริน เหลียง  (Li Ren Liang) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินรายการโดย ณัฎฐา โกมลวาทิน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  ในวันพุธที่ 11  พฤศจิกายน 2563

2.การจัดบรรยายให้ความรู้เป็นวงปิดเฉพาะสื่อมวลชนผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากรประกอบด้วย ดร.ศิวัสน์ เหลืองสมบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยกสิกรไทย (“ หลังโควิด เศรษฐกิจจีนและโลกจะฟื้นตัวอย่างไร”)

ผศ. วรศักดิ์ มหัทธโนบล รักษาการ อดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จากประวัติศาสตร์สู่จีนภายใต้ “สีจิ้นผิง”) ดร.ปิติ  ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาฯ  (จีน- อาเซียน-อินเดียและโลก)

นายณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม นายกสมาคมดิจิตัลไทย และผู้ร่วมก่อตั้ง TeC : Thailand e-business centre  (นวัตกรรมจีน : ผู้เปลี่ยนโฉมหน้าโลกยุคใหม่) เป็นต้น

3.เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านอาหารจีน"สื่อมวลชนที่เข้าร่วมอบรมจะได้สัมผัสวัฒนธรรมจีนผ่านการกินอาหาร จีนและฟังบรรยายจากผู้รู้ด้านวัฒนธรรมอาหารจีนเผ่าต่างๆ เช่น อาหารจีนแคระ อาหารจีนกวางตุ้ง อาหารจีนเสฉวน ฯลฯ

 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมต้องเป็นสื่อมวลชนที่มีประสบการณ์การทำงานด้านข่าวหรือรายการตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกกิจกรรม สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tja.or.th ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ใบสมัครDOC ใบสมัครPDF

ปิดรับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม  2563  หลังจากประกาศรายชื่อแล้วผู้สมัครต้องโอนเงินประกันให้สมาคมฯ 2,000 บาท โดยจะคืนให้ทันทีที่จบการอบรม

 

กำหนดการอบรม

“มองจีนยุคใหม่ ความท้าทายที่สื่อไทยควรรู้” ปีที่ ๓

ผู้รับผิดชอบโครงการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ผู้สนับสนุนงบประมาณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องอินฟินีตี้ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

๙:๐๐-๙:๓๐ 

ลงทะเบียน

๙:๓๐-๐๙:๔๕

 

พิธีเปิด

มงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Ms. Yang Yang, Counsellor for Political Affairs and

Spokesperson, Embassy of the People’s Republic of China

๐๙:๔๕-๑๐:๐๐

อาหารว่าง

๑๐:๐๐-๑๒:๐๐

เวทีสาธารณะ “สงครามการค้าจีน-สหรัฐ  สงครามตัวแทน? : ผลกระทบต่อไทยและโลก”

ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ประพีร์ อภิชาติสกล อุปนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย และอาจารย์ภาควิชา          รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิ อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ผศ. ดร. หลี่ เหริน เหลียง (Li Ren Liang)

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ดำเนินรายการโดย ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

๑๒:๐๐-๑๓:๐๐

อาหารกลางวัน

๑๓:๓๐-๑๖:๓๐

บรรยาย “ หลังโควิด เศรษฐกิจจีนและโลกจะฟื้นตัวอย่างไร”

ดร.ศิวัสน์ เหลืองสมบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยกสิกรไทย

๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านอาหารจีน (อาหารเสฉวน)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องอัลฟ่า โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

๙:๐๐-๑๒:๐๐

บรรยาย “จากประวัติศาสตร์สู่จีนภายใต้ “สีจิ้นผิง”

รศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล อดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาฯ

๑๒:๐๐-๑๓:๐๐

อาหารกลางวัน

๑๓:๐๐-๑๗:๐๐

ศึกษาดูงานนอกสถานที่

วันศุกร์ที่ ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องอัลฟ่า โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

๙:๐๐-๑๒:๐๐

บรรยายจีน- อาเซียน-อินเดียและโลก

รศ.ดร.ปิติ  ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาฯ

๑๒:๐๐-๑๓:๐๐

อาหารกลางวัน

๑๓:๐๐-๑๗:๐๐

ศึกษาดูงานนอกสถานที่

๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านอาหารจีน (อาหารแต้จิ๋ว)

วันเสาร์ที่ ๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องอัลฟ่า โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

๙:๐๐-๑๒:๐๐

บรรยายนวัตกรรมจีน : ผู้เปลี่ยนโฉมหน้าโลกยุคใหม่

ณัฐพร  วุ่นกลิ่นหอม นายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยและผู้ร่วมก่อตั้ง TeC

๑๒:๐๐-๑๓:๐๐

อาหารกลางวัน

๑๓:๐๐-๑๗:๐๐

ศึกษาดูงานนอกสถานที่

๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านอาหารจีน (อาหารกวางตุ้ง)

วันอาทิตย์ที่ ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องอัลฟ่า โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

๙:๐๐-๑๒:๐๐

เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “ทุนไทยในจีน”

๑๒:๐๐-๑๓:๐๐

อาหารกลางวัน

๑๓:๐๐-๑๕:๐๐

เวทีแลกเปลี่ยนความเห็น  สื่อจีนในประเทศไทย

๑๕:๓๐-๑๗:๐๐

หนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย

ผุสดี  คีฏะวรนาฎ  หนังสือพิมพ์ซิงจงเอี๋ยนและที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวฯ

๑๗:๐๐-๑๘:๐๐

สรุปประเมินผลและพิธีปิดการอบรม


Download กำหนดการ