Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ ภาพบรรยากาศ อบรมหลักสูตร "พัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุอย่างมืออาชีพ" ๑๐ - ๑๑ ก.ย.๕๔

ภาพบรรยากาศ อบรมหลักสูตร "พัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุอย่างมืออาชีพ" ๑๐ - ๑๑ ก.ย.๕๔

AddThis Social Bookmark Button

ภาพบรรยากาศ อบรมหลักสูตร "พัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุอย่างมืออาชีพ"จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๐ - วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ ณ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิทยพัฒนา ชั้น ๗

ภายบรรยากาศ การเปิดงานอบรม โดย คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวฯ

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม

แบ่งกลุ่มวางแผนฝึกปฏิบัติจัดรายการวิทยุ

วิพากษ์ผลงานการฝึกปฏิบัติ โดย ดร.สุภาพร โพธิ์แก้ว  อาจารย์กรรณิกา โต๊ะมีนา และ คุณอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์

จัดรายการ "ช่วยกันคิดทิศทางข่าว" สดจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ออกอากาศทาง อสมท.FM 100.5 MHz. และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ FM 101.5 MHz. ดำเนินรายการโดย คุณชุติมณฑน์ ศรีขำ บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ นสพ.บ้านเมือง , คุณหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ หัวหน้าข่าวการศึกษา นสพ.คม ชัด ลึก , คุณนวพรรษ บุญชาญ นสพ.เดลินิวส์ และ คุณจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง สำนักข่าวเนชั่น

ภาพแห่งความสำเร็จ

กำหนดการอบรม

“พัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุอย่างมืออาชีพ”

วันเสาร์ที่ ๑๐ – อาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๔

ณ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิทยพัฒนา ชั้น ๗

โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

วันเสาร์ที่ ๑๐  กันยายน ๒๕๕๔

๐๘.๓๐-๐๘.๔๕ น.         ลงทะเบียน

๐๘.๔๕–๐๙.๐๐ น.        กล่าวเปิดการอบรม โดย คุณชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวฯ

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.       เรื่อง  คุณสมบัติการเป็นนักจัดรายการวิทยุที่ดีและประสบความสำเร็จ

                               โดย   คุณสุวรรณา  สมบัติรักษาสุข  ผู้จัดการสถานีวิทยุจุฬาฯ

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.      พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.      เรื่อง เทคนิคการจัดรายการวิทยุในรูปแบบต่าง ๆ

                               โดย อาจารย์กรรณิการ์  โต๊ะมีนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.       รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๓.๔๕ น.      เรื่อง บอกเล่าประสบการณ์กับจรรยาบรรณนักจัดรายการวิทยุ

                               คุณอรนุช  อนุศักดิ์เสถียร อดีตผู้ผลิตรายการวิทยุบีบีซี ภาคภาษาไทย

๑๓.๔๕ – ๑๕.๑๕ น.      เรื่อง การเขียนบทวิทยุ

                                โดย ดร.สุภาพร โพธิ์แก้ว คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

๑๕.๑๕ – ๑๕.๓๐ น.      พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.      ฝึกภาคปฏิบัติ การเขียนบทรายการสารคดีที่ประกอบไปด้วยการสัมภาษณ์  การใช้ VOX POP และการใช้เสียงประกอบ เพื่อให้รายการน่าสนใจ และนำมาผลิตห้องปฏิบัติการให้มีความยาวประมาณ ๑๕ นาที ให้แบ่งกลุ่มๆละ ๕ คน ๔ กลุ่ม

๑๙.๐๐– ๒๐.๐๐ น.      รับประทานอาหารเย็น

๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น       ระดมสมองออกแบบรายการวิทยุ “ ช่วยกันคิดทิศทางข่าว”

                              โดยทีมผู้ดำเนินรายการวิทยุช่วยกันคิดทิศทางข่าว

วันอาทิตย์ที่ ๑๑  กันยายน ๒๕๕๔

๐๘.๓๐ -๐๙.๐๐ น.        ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ -๑๐.๔๕ น.        นำเสนอผลงานโดยผู้เข้ารับการอบรมตามกลุ่ม และร่วมวิพากษ์ผลงาน

                               โดย ดร. สุภาพร โพธิ์แก้ว คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

                                อาจารย์กรรณิการ์  โต๊ะมีนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

                               คุณอมรรัตน์  มหิทธิรุกข์  สื่อมวลชนและนักจัดรายการวิทยุ

๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารว่าง

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.      ฝึกปฏิบัติจริง ผลิตรายการ “ช่วยกันคิดทิศทางข่าว” ความยาว ๕๐ นาทีตามทักษะที่ได้รับการฝึกปฏิบัติมาตลอดเวลา ๒ วัน จากห้องบันทึกเสียงสถานีวิทยุจุฬาฯส่งตรงไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท. FM ๑๐๐.๕ MHz.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.       รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.      ประเมินผลวิทยุฝึกปฏิบัติจริง รายการ “ช่วยกันคิดทิศทางข่าว”

 คำอธิบายรายวิชา

  1. 1.      คุณสมบัติการเป็นนักจัดรายการวิทยุที่ดีและประสบความสำเร็จ

การเรียนรู้และทำความเข้าใจถึงคุณสมบัติที่จำเป็นของนักจัดรายการวิทยุอย่างมีประสิทธิภาพ บนมาตรฐานทางจริยธรรมของนักวิทยุกระจายเสียง

  1. 2.      เทคนิคการจัดรายการวิทยุในรูปแบบต่าง ๆ

เป็นการเรียนรู้การใช้เสียงของผู้พูด การใช้เสียงประกอบรายการ การเลือกประเด็นที่จะนำเสนอ และการผสมผสานองค์ประกอบของรายการวิทยุให้น่าสนใจและได้อรรถรส

  1. 3.      บอกเล่าประสบการณ์กับจรรยาบรรณนักจัดรายการวิทยุ

เป็นการนำถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากการจัดรายการวิทยุจากนักจัดรายการมืออาชีพ  รวมทั้งการทำความเข้าใจกับกรอบและหลักจริยธรรมของนักจัดรายการวิทยุ

  1. 4.      การเขียนบทวิทยุ

เป็นการเรียนรู้หลักและวิธีการเขียนบทวิทยุทั้งในแบบ Full Scrip และ Semi Full Scrip พร้อมทั้งทำความเข้าใจถึงบทบาท และหน้าที่ของบทวิทยุกระจายเสียง

โครงการอบรม “พัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุอย่างมืออาชีพ”

 หลักการและเหตุผล

            รายการวิทยุ “ช่วยกันคิดทิศทางข่าว” เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักข่าวไทยและบริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน) เปิดโอกาสและพื้นที่ให้แก่ผู้สื่อข่าวรุ่นใหม่ จัดรายการออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท. เอฟเอ็ม ๑๐๐.๕  เมกะเฮิร์ต ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ และความคิดเห็นระหว่างผู้สื่อข่าวกับผู้ฟัง ด้วยสื่อสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน โดยเฉพาะประเด็นและเรื่องราว ที่ไม่มีการนำเสนอผ่านสื่ออื่นๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบ

            ที่ผ่านมา รูปแบบในการจัดรายการวิทยุ จะดำเนินรายการโดยนักข่าวภาคสนามสัปดาห์ละ ๒ ท่าน  มานั่งพูดคุยกันถึงประเด็นข่าวที่อยู่ในกระแสสังคมขณะนั้น  และมีการสัมภาษณ์แหล่งข่าว  ไม่ว่าจะเป็นแหล่งข่าวที่เป็นนักการเมือง หรือแม้แต่นักข่าวภาคสนามด้วยกันที่ได้สัมผัสกับสถานการณ์ข่าวเชิงลึก  มานำเสนอผ่านรายการวิทยุ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความน่าสนใจให้รายการวิทยุ

            ทั้งนี้  ได้มีเสียงสะท้อนจากนักจัดรายการวิทยุถึงเรื่องเทคนิคและขั้นตอนการจัดรายการวิทยุ   ที่ยังไม่มีความเป็นมืออาชีพมากนัก  จึงอยากให้มีการจัดอบรมเรื่องนี้ขึ้น  เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพของนักจัดรายการวิทยุ ให้มีความเป็นมืออาชีพ   รวมทั้งยังเป็นการสร้างความน่าสนใจของรายการวิทยุ  ให้กับกลุ่มผู้ฟังที่มีอยู่เดิมได้ติดตามฟังรายการอย่างต่อเนื่อง  และเพื่อเป็นการขยายกลุ่มผู้ฟังให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น

            ดังนั้น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ   ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดอบรม“พัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุอย่างมืออาชีพ” ขึ้นเพื่อเสริมศักยภาพให้กับนักจัดรายการวิทยุที่มีอยู่เดิม และ นอกจากนี้ยังได้เปิดรับสมัครนักข่าวรุ่นใหม่เข้าร่วมอบรม  เพื่อสร้างเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ  ให้กับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ฯ

 วัตถุประสงค์

๑)เพื่อเสริมศักยภาพให้กับผู้สื่อข่าว ซึ่งดำเนินการจัดรายการอยู่แล้ว และผู้สื่อข่าวรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าร่วมจัดรายการได้

มีเวทีแสดงความคิดเห็น  เรียนรู้และเข้ามามีส่วนร่วมผลิตรายการวิทยุ ถ่ายทอดจากประสบการณ์ทำงานของตนเอง

อย่างมีประสิทธิภาพ

๒)เผยแพร่ความคิดเห็น จากการ “เล่าประสบการณ์” เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี และถูกต้องต่อสาธารณชน

๓)เพื่อสร้างเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุที่มีอยู่เดิมให้มากขึ้น  โดยการเปิดรับนักข่าวรุ่นใหม่เข้าร่วมอบรม

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

๑. นักจัดรายการวิทยุ “ช่วยกันคิดทิศทางข่าว”

๒. เปิดรับผู้สื่อข่าวใหม่ที่สนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๑๐ – ๑๕ คน

 วัน-เวลา-สถานที่

วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน  ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๔         เวลา ๐๘.๓๐- ๑๕.๐๐ น.  ณ  อาคารวิทยพัฒนา ชั้น ๗  สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1349 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา