Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา k-12-6

ทั้งหมด 23 ข้อมูลที่พบ

1. k-12-6-27_Interational Programs University ทำเนียบหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยและอาเซียน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
k-12-6-27_Interational Programs University ทำเนียบหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยและอาเซียน รวบรวมโดย  สุชาดา  เปลี่ยนสุภาพ  ...
ศุกร์, 22 ธันวาคม 2017
2. k-12-6-26_สมุดโทรศัพท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2556
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/K-หนังสืออ้างอิง)
k-12-6-26_สมุดโทรศัพท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2556 เจ้าของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2556  ...
อังคาร, 20 สิงหาคม 2013
3. k-12-6-25_สมุดโทรศัพท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2554
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/K-หนังสืออ้างอิง)
รหัส k-12-6-25 ชื่อเรื่อง_สมุดโทรศัพท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2554 เจ้าของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพิมพ์ ตำรวจ ปีพิมพ์ พ.ค. 2554  ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2011
4. k-12-6-25_สมุดโทรศัพท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2554
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส k-12-6-25 ชื่อเรื่อง_สมุดโทรศัพท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2554 เจ้าของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพิมพ์ ตำรวจ ปีพิมพ์ พ.ค. 2554  ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2011
5. K-12-6-24_สารานุกรมโทรคมนาคมไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/K-หนังสืออ้างอิง)
รหัส  K-12-6-24 ชื่อเรื่อง_สารานุกรมโทรคมนาคมไทย บรรณาธิการ  เกียรติศักดิ์  ศรีพิมานวัฒน์ เจ้าของ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (อีซีทีโอ) ปีพิมพ์  พศ. 2552 ...
จันทร์, 19 กรกฏาคม 2010
6. K-12-6-24_สารานุกรมโทรคมนาคมไทย
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส  K-12-6-24 ชื่อเรื่อง_สารานุกรมโทรคมนาคมไทย บรรณาธิการ  เกียรติศักดิ์  ศรีพิมานวัฒน์ เจ้าของ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (อีซีทีโอ) ปีพิมพ์  พศ. 2552 ...
จันทร์, 19 กรกฏาคม 2010
7. K-12-6-1-2_นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย 2546-2547 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 15
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/K-หนังสืออ้างอิง)
รหัส K-12-6-1-2 ชื่อเรื่อง_นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย  2546-2547 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 15 เจ้าของ  กรมประชาสัมพันธ์ ปีพิมพ์  สิงหาคม พศ. 2546    ...
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
8. K-12-6-3_Marketing Services Directory Volume 2 1998
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/K-หนังสืออ้างอิง)
รหัส  K-12-6-3 ชื่อเรื่อง_Marketing Services Directory  Volume 2 1998 สำนักพิมพ์ Adarco Limited ปีพิมพ์ คศ. 1998    ...
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
9. K-12-6-4_ทำเนียบองค์กรและหน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อม
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/K-หนังสืออ้างอิง)
รหัส K-12-6-4 ชื่อเรื่อง_ทำเนียบองค์กรและหน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อม เจ้าของ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ...
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
10. K-12-6-5-6_ทำเนียบสื่อมวลชนในประเทศไทย 2548-2549 (72ปี 3พค.วันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์)
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/K-หนังสืออ้างอิง)
รหัส K-12-6-5-6 ชื่อเรื่อง_ทำเนียบสื่อมวลชนในประเทศไทย 2548-2549 (72ปี 3พค.วันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์) สำนักพิมพ์  กรมประชาสัมพันธ์ ปีพิมพ์  กันยายน  พศ. 2549    ...
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
11. K-12-6-7_ทำเนียบองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/K-หนังสืออ้างอิง)
รหัส K-12-6-7 ชื่อเรื่อง_ทำเนียบองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม เจ้าของ/ สำนักพิมพ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและิสิ่งแวดล้อม ปีพิมพ์   30 กรกฎาคม 2537    ...
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
12. K-12-6-8_ทำเนียบสื่อมวลชนท้องถิ่น
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/K-หนังสืออ้างอิง)
รหัส  K-12-6-8 ชื่อเรื่อง_ทำเนียบสื่อมวลชนท้องถิ่น เจ้าของ โครงการสัมมนาสื่อมวลชนท้องถิ่น และหอกระจายข่าว เรื่องการกระจายอำนาจและการเลือกตั้งท้ัองถิ่น วันที่ 2-27 กันยายน พศ. 2545 สำนักพิมพ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ...
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
13. K-12-6-9_ทำเนียบสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พศ. 2548
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/K-หนังสืออ้างอิง)
รหัส K-12-6-9 ชื่อเรื่อง_ทำเนียบสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  พศ. 2548 เจ้าของ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปีพิมพ์ กุมภาพันธ์  พศ. 2549    ...
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
14. K-12-6-10_ทำเนียบวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนบน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/K-หนังสืออ้างอิง)
รหัส K-12-6-10 ชื่อเรื่อง_ทำเนียบวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนบนโดยชุมชนของชุมชนเพื่อชุมชน เจ้าของ เครือข่ายสื่อภาคประชาชนภาคเหนือ สำนักพิมพ์  สำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ...
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
15. K-12-6-11_ทำเนียบสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พศ. 2544
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/K-หนังสืออ้างอิง)
รหัส K-12-6-11 ชื่อเรื่อง_ทำเนียบสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พศ. 2544 สำนักพิมพ์ ประกาศ รายชื่อในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2544 ปีพิมพ์  พศ. 2544  ...
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
รหัส K-12-6-12 ชื่อเรื่อง_ทำเนียบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด เจ้าของ กองวิชาการ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักพิมพ์ กรมประชาสัมพันธ์ ...
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
17. K-12-6-13_รายชื่อโฆษกกระทรวงและผู้ประสานข่าวสารหน่วยราชการต่างๆ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/K-หนังสืออ้างอิง)
รหัส  K-12-6-13 ชื่อเรื่อง_รายชื่อโฆษกกระทรวงและผู้ประสานข่าวสารหน่วยราชการต่างๆ เจ้าของ สำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปีพิมพ์  มีนาคม พศ. 2542    ...
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
18. K-12-6-23_สมุดโทรศัพท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พศ. 2550
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/K-หนังสืออ้างอิง)
รหัส  K-12-6-23 ชื่อเรื่อง_สมุดโทรศัพท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พศ. 2550 สำนักพิมพ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีพิมพ์  พศ. 2550    ...
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
19. K-12-6-22_ทำเนียบองค์กรพัฒนาเอกชน 2546
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/K-หนังสืออ้างอิง)
รหัส  K-12-6-22 ชื่อเรื่อง_ทำเนียบองค์กรพัฒนาเอกชน 2546 เจ้าของ  คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา สำนักพิมพ์ บ.แซทโฟร์พริ้นติ้ง จก. ปีพิมพ์ พศ. 2546    ...
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
20. K-12-6-21_ทำเนียบองค์กรส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน 2547
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/K-หนังสืออ้างอิง)
รหัส K-12-6-21 ชื่อเรื่อง_ทำเนียบองค์กรส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน 2547 เจ้าของ หน่วยอาสาสมัครอังกฤษประจำประเทศไทย และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดย ...
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
21. K-12-6-19-20_สมุดโทรศัพท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เล่มที่ 1 ประจำปี 2542
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/K-หนังสืออ้างอิง)
รหัส K-12-6-19-20 ชื่อเรื่อง_สมุดโทรศัพท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เล่มที่ 1 ประจำปี 2542 เจ้าของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีพิมพ์ พศ. 2542  ...
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
22. K-12-6-14-18_นามสงเคราะห์ส่วนราชการและตำแหน่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2548
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/K-หนังสืออ้างอิง)
รหัส  K-12-6-14-18 ชื่อเรื่อง_นามสงเคราะห์ส่วนราชการและตำแหน่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2548 ปีพิมพ์  พศ. 2548    ...
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
k-12-5 / k-12-6 /  k-13-1 / k-13-2 / k-13-3 /  k-13-4 / k-13-5  ...
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1603 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา