Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา i-11-4

ทั้งหมด 34 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
I-11-4-32_งานวิจัยเรื่อง ภาพสะท้อนจริยธรรมสื่อมวลชน จากกลวิธีการตั้งคำถามสัมภาษณ์บุคคลสาธารณะของผู้สื่อข่าวบันเทิง ผู้วิจัย  อรวี  บุนนาค ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยจาก สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและสถาบันอิศรา ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
2. i-11-4-31_รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พศ. 2554-Annual report 2011
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
i-11-4-31_รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พศ. 2554-Annual report 2011 เจ้าของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ The National Anti-Corruption Commission ปีพิมพ์  พศ. 2554 ...
พุธ, 04 ธันวาคม 2013
i-11-4-30_กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขแพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ ภายใต้โครงการปฏิรูปสถาบันการเมือง ผู้เขียน  ชมพูนุท  ตั้งถาวร , ศ.ดร. บวรศักดิ์  ...
ศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2013
4. I-11-4-29_อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?-computer crime
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
I-11-4-29_อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?-computer crime หัวข้อ ผลกระทบจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พศ. 2550และนโยบายของรัฐกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น นักวิจัย  สาวตรี  ...
อังคาร, 03 กันยายน 2013
5. I-11-4-29_อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?-computer crime
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
I-11-4-29_อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?-computer crime หัวข้อ ผลกระทบจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พศ. 2550และนโยบายของรัฐกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น นักวิจัย  สาวตรี  ...
อังคาร, 03 กันยายน 2013
6. i-11-4-27_พัฒนาการการใช้ทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา ศึกษากรณีชุมชนประมงพื้นบ้าน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
i-11-4-27_พัฒนาการการใช้ทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา ศึกษากรณีชุมชนประมงพื้นบ้าน โครงการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้  บริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา ผู้วิจัย  ดร.เลิศชาย  ศิริชัย , นฤทธิ์  ดวงสุวรรณ สนับสนุนโดยกองทุนสนับสนุนการวิจัย ...
ศุกร์, 30 สิงหาคม 2013
7. i-11-4-26_การพัฒนาท่าเรือให้เป็นประตูเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคอินโดจีน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
i-11-4-26_การพัฒนาท่าเรือให้เป็นประตูเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคอินโดจีน ผู้วิจัย  วันชัย  ศารทูลทัด ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 38 ...
ศุกร์, 30 สิงหาคม 2013
8. i-11-4-28_อิศราปริทัศน์ (Media Review)
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
i-11-4-28_อิศราปริทัศน์ (Media Review) ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 พศ. 2556 ISSN 1513-6922 บรรณาธิการ  รศ.ดร. ดรุณี  หิรัญรักษ์ พิมพ์ปีที่  เมษายน 2556 จัดทำโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ...
ศุกร์, 30 สิงหาคม 2013
i-11-4-25_การศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อสังคมในการนำเสนอข่าวอาชญากรรมระหว่างหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ นักวิจัย   วิศิษฎ์  ชวนพิพัฒน์พงส์ ปีพิมพ์ พศ. 2556 ได้รับทุนการศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ...
ศุกร์, 30 สิงหาคม 2013
10. i-11-4-25_การศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อสังคมในการนำเสนอข่าวอาชญากรรมระหว่างหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
i-11-4-25_การศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อสังคมในการนำเสนอข่าวอาชญากรรมระหว่างหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ นักวิจัย   วิศิษฎ์  ชวนพิพัฒน์พงส์ ปีพิมพ์ พศ. 2556 ได้รับทุนการศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ...
ศุกร์, 30 สิงหาคม 2013
i-11-4-24_การสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของนักข่าวเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคม ASEAN+3, , Convergence Media Era -เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ยุคหลอมรวมสื่อ Survey of Jounalism Training ...
ศุกร์, 30 สิงหาคม 2013
12. i-11-4-24_การสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของนักข่าวเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคม ASEAN+3, Convergence Media Era
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
i-11-4-24_การสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของนักข่าวเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคม ASEAN+3, , Convergence Media Era Survey of Jounalism Training Needs to Move Towards จัดทำโดย สุดารัตน์  ...
ศุกร์, 30 สิงหาคม 2013
13. I-11-4-22_การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น: โครงการตำราวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-4-22 ชื่อเรื่อง_การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น: โครงการตำราวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผู้วิจัย  ผศ. สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ  หัวหน้าคณะวิจัย สำนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีพิมพ์ ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2011
14. I-11-4-22_การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น: โครงการตำราวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส  I-11-4-22 ชื่อเรื่อง_การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น: โครงการตำราวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผู้วิจัย  ผศ. สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ  หัวหน้าคณะวิจัย สำนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีพิมพ์ ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2011
15. I-11-4-23_โครงการวิจัยพัฒนาการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อสิ่งพิมพ์ (ระยะที่ 3)
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-4-23 ชื่อเรื่อง_โครงการวิจัยพัฒนาการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อสิ่งพิมพ์ (ระยะที่ 3) ผู้วิจัย  ผศ. สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ สำนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุันันทา ปีพิมพ์ พศ. 2552  ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2011
16. I-11-4-23_โครงการวิจัยพัฒนาการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อสิ่งพิมพ์ (ระยะที่ 3)
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส  I-11-4-23 ชื่อเรื่อง_โครงการวิจัยพัฒนาการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อสิ่งพิมพ์ (ระยะที่ 3) ผู้วิจัย  ผศ. สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ สำนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุันันทา ปีพิมพ์ พศ. 2552  ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2011
17. I-11-4-21_การสื่อสารและการพัฒนา : โครงการตำราวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-4-21 ชื่อเรื่อง_การสื่อสารและการพัฒนา : โครงการตำราวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผู้วิจัย   ผศ. สุรสิทธิ์   วิทยารัฐ สำันักพิมพ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีพิมพ์ พศ. 2550  ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2011
18. I-11-4-21_การสื่อสารและการพัฒนา : โครงการตำราวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส  I-11-4-21 ชื่อเรื่อง_การสื่อสารและการพัฒนา : โครงการตำราวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผู้วิจัย   ผศ. สุรสิทธิ์   วิทยารัฐ สำันักพิมพ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีพิมพ์ พศ. 2550  ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2011
19. I-11-4-19-20_บทสรุปผู้บริหารโครงการวิจัยพัฒนาการระดับความเหมาะสมของสื่อสิ่งพิมพ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส I-11-4-19-20 ชื่อเรื่อง_บทสรุปผู้บริหารโครงการวิจัยพัฒนาการระดับความเหมาะสมของสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้วิจัย  ผศ. สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีพิมพ์ พศ. 2552  ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2011
20. I-11-4-19-20_บทสรุปผู้บริหารโครงการวิจัยพัฒนาการระดับความเหมาะสมของสื่อสิ่งพิมพ์
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส I-11-4-19-20 ชื่อเรื่อง_บทสรุปผู้บริหารโครงการวิจัยพัฒนาการระดับความเหมาะสมของสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้วิจัย  ผศ. สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีพิมพ์ พศ. 2552  ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2011
21. I-11-4-17-18_โครงการวิจัยพัฒนาการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อสิ่งพิมพ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-4-17-18 ชื่อเรื่อง_โครงการวิจัยพัฒนาการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้วิจัย  ผศ. สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ หัวหน้าคณะวิจัย สำนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีพิมพ์  พศ. 2552 ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2011
22. I-11-4-17-18_โครงการวิจัยพัฒนาการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อสิ่งพิมพ์
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส  I-11-4-17-18 ชื่อเรื่อง_โครงการวิจัยพัฒนาการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้วิจัย  ผศ. สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ หัวหน้าคณะวิจัย สำนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีพิมพ์  พศ. 2552 ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2011
23. I-11-4-16_รายงานผลการศึกษา : โครงการจินตนาการปฏิรูปสื่อและนโยบายสื่อแบบบูรณาการในทศวรรษหน้า
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส I-11-4-16 ชื่อเรื่อง_รายงานผลการศึกษา : โครงการจินตนาการปฏิรูปสื่อและนโยบายสื่อแบบบูรณาการในทศวรรษหน้า จัดทำโดย คณะกรรมการณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.) เครือข่ายพลเมืองเน็ต และมูลนิธิหนังไทย ...
พุธ, 13 ตุลาคม 2010
24. I-11-4-16_รายงานผลการศึกษา : โครงการจินตนาการปฏิรูปสื่อและนโยบายสื่อแบบบูรณาการในทศวรรษหน้า
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส I-11-4-16 ชื่อเรื่อง_รายงานผลการศึกษา : โครงการจินตนาการปฏิรูปสื่อและนโยบายสื่อแบบบูรณาการในทศวรรษหน้า จัดทำโดย คณะกรรมการณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.) เครือข่ายพลเมืองเน็ต และมูลนิธิหนังไทย ...
พุธ, 13 ตุลาคม 2010
25. I-11-4-14-15_รูปแบบการสื่อสารด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-4-14-15 ชื่อเรื่อง_รูปแบบการสื่อสารด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ชื่อผู้ทำรายงาน   นางสาวเทียมใจ  ทองเมือง งานเอกสารวิชาการส่วนบุคคล เป็นส่วนหนึ่งของการอบรม ...
อังคาร, 20 กรกฏาคม 2010
26. I-11-4-11-12_บทบาทสื่อมวลชนกับการปฏิรูปการเมือง
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-4-11-12 ชื่อเรื่อง _บทบาทสื่อมวลชนกับการปฏิรูปการเมือง ผู้แต่ง  ศ. ดร. บวรศักดิ์  อุวรรณโณ วันเดือนปี   18 พฤษภาคม พศ. 2552  ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
รหัส  I-11-4-10 ชื่อเรื่อง _ความต้องการของประชาชนและสังคมต่อบทบาทและความเป็นกลางทางการเมืองในการนำเสนอรายการของผู้ประกอบการเคเบิลทีวี ผู้แต่ง   กิจธิพัฒน์  ทัศวิล สถาบัน หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
28. I-11-4-8_รูปแบบการคุกคามสื่อยุคใหม่กับผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส I-11-4-8 ชื่อเรื่อง_รูปแบบการคุกคามสื่อยุคใหม่กับผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ผู้แต่ง  นงค์นาถ  ศรีสกุล ห่านวิไล สถาบัน หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 1 สถาบันอิศรา ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
รหัส  I-11-4-7 ชื่อเรื่อง _การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ผู้วิจัย  ลดาวัลย์  แก้วสีนวล สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
30. I-11-4-6_การสื่อข่าวสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้สื่อข่าวท้องถิ่น
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-4-6 ชื่อเรื่อง_การสื่อข่าวสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้สื่อข่าวท้องถิ่น ผู้วิจัย   ภีรกาญจน์  ไค่นุ่นนา สถาบัน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1642 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา