Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา i-11-3

ทั้งหมด 37 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 2
31. I-11-3-7_การกำกับดูแลเนื้อหาโดยรัฐ : สื่อวิทยุ -โทรทัศน์และการกำกับดูแลตนเอง สื่อวิทยุ-โทรทัศน์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-7 ชื่อเรื่อง _การกำกับดูแลเนื้อหาโดยรัฐ : สื่อวิทยุ -โทรทัศน์และการกำกับดูแลตนเอง สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ (การวิจัยในโครงการ "การปฏิรูประบบสื่อ) ผู้แต่ง  พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์  และศศิธร  ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
32. I-11-3-6_วัตถุประสงค์ภาพที่พึงปราถนา และหลักการที่ควรจะเป็นของระบบสื่อ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-6 ชื่อเรื่อง_วัตถุประสงค์ภาพที่พึงปราถนา และหลักการที่ควรจะเป็นของระบบสื่อ (การวิจัยในโครงการ "การปฏิรูประบบสื่อ) ผู้แต่ง  ดร. สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ และ ธนวิทย์  สุทธรัตนกุล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
33. I-11-3-4-5_โครงการการสร้างองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปการเมือง
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-4-5 ชื่อเรื่อง _โครงการการสร้างองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปการเมือง ผู้แต่ง   ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชน์ และคณะ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ปีพิมพ์   กรกฎาคม พศ. 2550    ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
34. I-11-3-3_การสื่อสาร : ความพยายามแสวงหาสื่อเพื่อสาธารณะ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-3 ชื่อเรื่อง _การสื่อสาร : ความพยายามแสวงหาสื่อเพื่อสาธารณะ หัวหน้าโครงการ  นายอนุช  อาภาภิรม จัดทำโดย  โครงการทำข่าวสารทิืศทางประเทศไทย (TTMP) สนับสนุน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
35. I-11-3-2_บุคลากรสื่อไทย : สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-2 ชื่อเรื่อง_บุคลากรสื่อไทย : สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา คณะวิจัย  ฐิตินันท์  พงษ์สุทธิรักษ์ , วีระยุทธ  กาญจน์ชูฉัตร สถาบัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สกว. ปีพิมพ์  พศ. 2547    ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
36. I-11-3-1_สิ่งพิมพ์กับปัญหาพลังงาน : การวิจัยเชิงทดลอง
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-1 ชื่อเรื่อง_สิ่งพิมพ์กับปัญหาพลังงาน : การวิจัยเชิงทดลอง ผู้แต่ง  รศ.สุกัญญา  ตีระวนิช , ผศ. นันทริกา  คุ้มไพโรจน์ สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพิมพ์  พศ. 2527    ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
i-11-1 / i-11-2 / i-11-3 / i-11-4 / i-11-5  ...
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1399 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา