Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา i-11-3

ทั้งหมด 37 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. i-11-3-37_รายงานวิจัยประวัติหนังสือพิมพ์ร่วมสมัย : จากยุคปฏิวัติสู่ยุคปฏิรูป
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
i-11-3-37_รายงานวิจัยประวัติหนังสือพิมพ์ร่วมสมัย : จากยุคปฏิวัติสู่ยุคปฏิรูป ชื่อผู้วิจัย  ผศ. สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เสนอ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ...
อังคาร, 10 พฤษภาคม 2016
รหัส  i-11-3-36 ชื่อเรื่อง_เอกสารวิจัยส่วนบุคคล เรื่อง ปัญหาจริยธรรมและบทบาทของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการกำกับด้านจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ จัดทำโดย  นายสุวัฒน์  ทองธนากุล บรรณาธิการอำนวยการ นสพ.ผู้จัดการ ...
พุธ, 04 พฤษภาคม 2016
3. i-11-3-35_หนังสือพิมพ์หน้าหนึ่ง ปฏิบัติการในมิติด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
i-11-3-35_หนังสือพิมพ์หน้าหนึ่ง ปฏิบัติการในมิติด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ นักวิจัย  รศ.จริยา  สมประสงค์ ได้รับทุนจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศราและสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ...
อังคาร, 20 สิงหาคม 2013
4. i-11-3-35_หนังสือพิมพ์หน้าหนึ่ง ปฏิบัติการในมิติด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
i-11-3-35_หนังสือพิมพ์หน้าหนึ่ง ปฏิบัติการในมิติด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ นักวิจัย  รศ.จริยา  สมประสงค์ ได้รับทุนจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศราและสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ...
อังคาร, 20 สิงหาคม 2013
5. i-11-3-34_บทบาทและความคาดหวังต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการกำกับจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
i-11-3-34_บทบาทและความคาดหวังต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการกำกับจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ นักวิจัย  บุบผา  เมฆศรีทองคำ และ ขจรจิต  บุนนาค ได้รับการสนับสนุนการวิจัยของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ...
อังคาร, 20 สิงหาคม 2013
6. i-11-3-34_บทบาทและความคาดหวังต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการกำกับจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
i-11-3-34_บทบาทและความคาดหวังต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการกำกับจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ นักวิจัย  บุบผา  เมฆศรีทองคำ และ ขจรจิต  บุนนาค ได้รับการสนับสนุนการวิจัยของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ...
อังคาร, 20 สิงหาคม 2013
i-11-3-32_บทบาทของผู้ประกอบกิจการอินเทอร์เน็ตในการกำกับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตภายหลังการประกาศใช้พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พศ. 2550 นักวิจัย  นางสาวมนฤทัย  ลิขิตธรรมนิตย์ คณะนิเทศศาสตร์ ...
อังคาร, 20 สิงหาคม 2013
i-11-3-32_บทบาทของผู้ประกอบกิจการอินเทอร์เน็ตในการกำกับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตภายหลังการประกาศใช้พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พศ. 2550 นักวิจัย  นางสาวมนฤทัย  ลิขิตธรรมนิตย์ คณะนิเทศศาสตร์ ...
อังคาร, 20 สิงหาคม 2013
9. i-11-3-33_รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การกำหนดวาระข่าวสารทางการเมืองในกลุ่มบล็อกโอเคเนชั่น
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
i-11-3-33_รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การกำหนดวาระข่าวสารทางการเมืองในกลุ่มบล็อกโอเคเนชั่น นักวิจัย  นางสาวสุปรียา  กลิ่นสุวรรณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พฤษภาคม 2553 ได้รับทุนจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ...
อังคาร, 20 สิงหาคม 2013
รหัส  I-11-3-29 ชื่อเรื่อง_ยุทธศาสตร์การปรับตัวองค์กรสื่อสู่กองบรรณาธิการแบบคอนเวอร์เจนท์ ศึกษากรณีเครือเนชั่น เดลินิวส์ และเครือผู้จัดการ นักวิจัย   อศินา  พรวศิน และ สกุลศรี  ตรีสารคาม รายงานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ...
พุธ, 10 เมษายน 2013
11. I-11-3-29_ยุทธศาสตร์การปรับตัวองค์กรสื่อสู่กองบรรณาธิการแบบคอนเวอร์เจนท์ ศึกษากรณีเครือเนชั่น เดลินิวส์ และเครือผู้จัดการ
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส  I-11-3-29 ชื่อเรื่อง_ยุทธศาสตร์การปรับตัวองค์กรสื่อสู่กองบรรณาธิการแบบคอนเวอร์เจนท์ ศึกษากรณีเครือเนชั่น เดลินิวส์ และเครือผู้จัดการ นักวิจัย   อศินา  พรวศิน และ สกุลศรี  ตรีสารคาม รายงานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ...
พุธ, 10 เมษายน 2013
12. I-11-3-30_อนาคตสื่อไทย:ความท้าทายภายใต้รัฐ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-23-30 ชื่อเรื่อง_อนาคตสื่อไทย:ความท้าทายภายใต้รัฐ คณะผู้วิจัย  ผศ.ดร. อัศวิน  เนตรโพธิ์แก้ว  ผศ.ณัฏฐชา หน่อทอง  อ.ธัญญา  จันทร์ตรง นายอภิวิชญ์  ไพศาลทรัพย์ ปีพิมพ์ พศ. 2554
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
13. I-11-3-30_อนาคตสื่อไทย:ความท้าทายภายใต้รัฐ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-30 ชื่อเรื่อง_อนาคตสื่อไทย:ความท้าทายภายใต้รัฐ คณะผู้วิจัย  ผศ.ดร. อัศวิน  เนตรโพธิ์แก้ว  ผศ.ณัฏฐชา หน่อทอง  อ.ธัญญา  จันทร์ตรง นายอภิวิชญ์  ไพศาลทรัพย์ ปีพิมพ์ พศ. 2554  ...
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
14. I-11-3-30_อนาคตสื่อไทย:ความท้าทายภายใต้รัฐ
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส  I-11-3-30 ชื่อเรื่อง_อนาคตสื่อไทย:ความท้าทายภายใต้รัฐ คณะผู้วิจัย  ผศ.ดร. อัศวิน  เนตรโพธิ์แก้ว  ผศ.ณัฏฐชา หน่อทอง  อ.ธัญญา  จันทร์ตรง นายอภิวิชญ์  ไพศาลทรัพย์ ปีพิมพ์ พศ. 2554  ...
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
15. I-11-3-28_หนังสือพิมพ์ออนไลน์ในมหาวิทยาลัย : ปัญหาและทางออก
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส I-11-3-28 ชื่อเรื่อง_หนังสือพิมพ์ออนไลน์ในมหาวิทยาลัย : ปัญหาและทางออก จัดโดย ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์  ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันที่ 20 สิงหาคม ...
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
16. I-11-3-27_จริยธรรมของผู้เล่าข่าวรายการโทรทัศน์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-27 ชื่อเรื่อง_จริยธรรมของผู้เล่าข่าวรายการโทรทัศน์ ผู้วิจัย  วรรณรัตน์  รัศนวรางค์ , ณปิติยา บรรจงจิตร์ ได้รับทุนอุดหนุนจาก สภาการหนังสือพิมพ์แ่ห่งชาติ และสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ...
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
รหัส  I-11-3-27 ชื่อเรื่อง_จริยธรรมของผู้เล่าข่าวรายการโทรทัศน์ ผู้วิจัย  วรรณรัตน์  รัศนวรางค์ , ณปิติยา บรรจงจิตร์ ได้รับทุนอุดหนุนจาก สภาการหนังสือพิมพ์แ่ห่งชาติ และสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ...
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
18. I-11-3-27_จริยธรรมของผู้เล่าข่าวรายการโทรทัศน์
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส  I-11-3-27 ชื่อเรื่อง_จริยธรรมของผู้เล่าข่าวรายการโทรทัศน์ ผู้วิจัย  วรรณรัตน์  รัศนวรางค์ , ณปิติยา บรรจงจิตร์ ได้รับทุนอุดหนุนจาก สภาการหนังสือพิมพ์แ่ห่งชาติ และสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ...
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
19. I-11-3-26_โครงสร้างตลาดและการกำกับดูแลหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-26 ชื่อเรื่อง _โครงสร้างตลาดและการกำกับดูแลหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย (การวิจัยในโครงการ การปฎิรูประบบสื่อ) ผู้แต่ง  นวลน้อย ตรีรัตน์ และธานี  ชัยวัฒน์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนโดย ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
20. I-11-3-24_การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-24,25 ชื่อเรื่อง _การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้แต่ง   สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ สถาบัน คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา ปีพิมพ์  พศ. 2546  ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
21. I-11-3-23_บทบาทของผู้สอบวิชาหนังสือพิมพ์ในสถาบันราชภัฏต่อการใช้อินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-23 ชื่อเรื่อง _บทบาทของผู้สอบวิชาหนังสือพิมพ์ในสถาบันราชภัฏต่อการใช้อินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอน ผู้แต่ง   สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ สถาบัน วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
22. I-11-3-21_รายการนายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชนในสื่อโทรทัีศน์และหนังสือพิมพ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-21 ชื่อเรื่อง _รายการนายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชนในสื่อโทรทัีศน์และหนังสือพิมพ์ โดย    โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (Media Monitor) สนับสนุน  มูลนิธิสาธารณสุขแ่ห่งชาติ  ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
23. I-11-3-15-18,20_กลไกตามมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-15-18,20 ชื่อเรื่อง_กลไกตามมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 คณะผู้วิจัย รศ. ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ        หัวหน้าคณะผู้ศึกษาวิจัย รศ. ดร.วิษณุ วรัญญู                 ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
24. I-11-3-14,19_การวิเคราะห์โครงสร้่างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันของอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-14,19 ชื่อเรื่อง _การวิเคราะห์โครงสร้่างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันของอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ไทย ผู้แต่ง   ว่าที่ ร.ต.ศิโรจน์  มิ่งขวัญ สถาบัน เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
25. I-11-3-13_การประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อสารมวลชนระดับชาติ ปี 2552
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-13 ชื่อเรื่อง _การประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อสารมวลชนระดับชาติ ปี 2552 (เอกสารประกอบ) หัวข้อ บทบาทสื่อ : อำนาจรัฐ อำนาจทุน อำนาจประชาชน โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
26. I-11-3-12_งานวิจัยการกำกับดูแลอินเตอร์เน็ต
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-12 ชื่อเรื่อง _งานวิจัยการกำกับดูแลอินเตอร์เน็ต    ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
27. I-11-3-11_กลไกการตรวจสอบสื่อภาคประชาชน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-11 ชื่อเรื่อง _กลไกการตรวจสอบสื่อภาคประชาชน    ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
28. I-11-3-10_การสร้างสารสนเทศที่มีคุณภาพ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-10 ชื่อเรื่อง _การสร้างสารสนเทศที่มีคุณภาพ ผู้แต่ง  ผศ. ดร. วิลาสินี  พิพิธกุล คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีพิมพ์   มีนาคม พศ. 2546 ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
29. I-11-3-9,22_(วิ) วาทกรรม นายกฯ สมัครกับสื่อ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-9,22 ชื่อเรื่อง _(วิ) วาทกรรม นายกฯ สมัครกับสื่อ ผู้วิจัย   มีเดียมอนิเตอร์ เจ้าของ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย    ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
30. I-11-3-8_โครงสร้างตลาดของสื่อวิทยุและโทรทัศน์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-8 ชื่อเรื่อง _โครงสร้างตลาดของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ (การวิจัยในโครงการ การปฏิรูประบบสื่อ) ผู้แต่ง สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และธนวิทย์  สุทธรัตนกุล  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สนับสนุน ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1609 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา