Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา h-9-5

ทั้งหมด 16 ข้อมูลที่พบ

1. h-9-5-33_เสียงเล็กๆจากเด็กที่ถูกละเลย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
h-9-5-33 _เสียงเล็กๆจากเด็กที่ถูกละเลย สารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก บรรณาธิการ  สุภาภรณ์  อัษฎมงคล จัดทำโดย  สถาบันอิศรา  มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ปีพิมพ์  ตุลาคม 2555    ...
จันทร์, 15 มิถุนายน 2015
2. H-9-5-32_การสื่อข่าวที่ไหวรู้ต่อความขัดแย้ง
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-5-32 ชื่อเรื่อง_การสื่อข่าวที่ไหวรู้ต่อความขัดแย้ง ผู้แต่ง  รอส โฮเวิร์ด ผู้แปล  วลักษณ์กมล  จ่างกมล โรงพิมพ์  คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีพิมพ์ พศ. ...
อังคาร, 18 พฤษภาคม 2010
3. H-9-5-32_การสื่อข่าวที่ไหวรู้ต่อความขัดแย้ง
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส  H-9-5-32 ชื่อเรื่อง_การสื่อข่าวที่ไหวรู้ต่อความขัดแย้ง ผู้แต่ง  รอส โฮเวิร์ด ผู้แปล  วลักษณ์กมล  จ่างกมล โรงพิมพ์  คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีพิมพ์ พศ. ...
อังคาร, 18 พฤษภาคม 2010
4. H-9-5-1-9_คู่มือรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส  H-9-5-1-9 ชื่อเรื่อง _คู่มือรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง เจ้าของ   ศูนย์ข่าวอิศรา  , สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย , มูลนิธิฟรีดริคเอแบร์ก ปีพิมพ์   พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เนื้อหาทั้งหมด ...
อังคาร, 18 พฤษภาคม 2010
5. H-9-5-31_การหนังสือพิมพ์ของฉัน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-5-31 ชื่อเรื่อง _การหนังสือพิมพ์ของฉัน บรรณาธิการ  สุชาติ  สวัสดิ์ศรี ปีพิมพ์  มีนาคม พ.ศ. 2549    ...
อังคาร, 10 พฤศจิกายน 2009
6. H-9-5-1-9_คู่มือรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-5-1-9 ชื่อเรื่อง _คู่มือรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง เจ้าของ   ศูนย์ข่าวอิศรา  , สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย , มูลนิธิฟรีดริคเอแบร์ก ปีพิมพ์   พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เนื้อหาทั้งหมด ...
อังคาร, 10 พฤศจิกายน 2009
7. H-9-5-12_บนเส้นทางหนังสือพิมพ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-5-12 ชื่อเรื่อง _บนเส้นทางหนังสือพิมพ์ ผู้แต่ง   สมบูรณ์  วรพงษ์ สำันักพิมพ์  มติชน ปีพิมพ์  พ.ศ. 2551    ...
อังคาร, 10 พฤศจิกายน 2009
8. H-9-5-10-11_Investigative Journalism ข่าวเจาะ เจาะข่าว ถอดประสบการณ์และเทคนิคข่าวเชิงสืบสวน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-5-10-11 ชื่อเรื่อง _Investigative Journalism ข่าวเจาะ เจาะข่าว ถอดประสบการณ์และเทคนิคข่าวเชิงสืบสวน เจ้าของ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ปีพิมพ์  พ.ศ. 2550  ...
อังคาร, 10 พฤศจิกายน 2009
9. H-9-5-13-14_วิทยุชุมชน รายงานการศึกษาข้อมูลพื้นฐานวิทยุชุมชนภาคประชาชน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-5-13-14 ชื่อเรื่อง _วิทยุชุมชน รายงานการศึกษาข้อมูลพื้นฐานวิทยุชุมชนภาคประชาชน ผู้แต่ง เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคตะวันตก , เครื่อข่ายวิทยุชุมชนภาคใต้ , เครือข่ายวิทยุภาคประชาชนภาคเหนือ, มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม, ...
อังคาร, 10 พฤศจิกายน 2009
10. H-9-5-15_สถานีวิทยุโทรทัศน์แ่ห่งประเทศไทยช่อง 11: Television of Thailand
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-5-15 ชื่อเรื่อง _สถานีวิทยุโทรทัศน์แ่ห่งประเทศไทยช่อง 11: Television of Thailand ปีพิมพ์  พ.ศ. 2545  ...
อังคาร, 10 พฤศจิกายน 2009
11. H-9-5-16-17_คู่มือวิทยุชุมชน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-5-16-17 ชื่อเรื่อง _คู่มือวิทยุชุมชน ผู้แต่ง  คอลิน  เฟรเซอร์, โซเนีย  เรสแตรโม เอสตราดา สำนักพิมพ์  องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ปีพิมพ์  ค.ศ. ...
อังคาร, 10 พฤศจิกายน 2009
12. H-9-5-18_บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์: เรียนรู้วิธีการและงาน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-5-18 ชื่อเรื่อง _บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์: เรียนรู้วิธีการและงาน ผู้แต่ง ผศ. สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ สำนักพิมพ์  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีพิมพ์   พ.ศ. 2549  ...
อังคาร, 10 พฤศจิกายน 2009
13. H-9-5-23-30_โครงการสื่อสันติภาพ คู่มือรายงานข่าวความมั่นคง
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส H-9-5-23-30 ชื่อเรื่อง_โครงการสื่อสันติภาพ คู่มือรายงานข่าวความมั่นคง เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ปีพิมพ์  พ.ศ. 2548  ...
อังคาร, 10 พฤศจิกายน 2009
14. H-9-5-22_กฤตภาค ข่าวศูนย์ข่าวอิศรา พ.ศ. 2548
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส H-9-5-22 ชื่อเรื่อง _กฤตภาค ข่าวศูนย์ข่าวอิศรา พ.ศ. 2548 เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ปีพิมพ์  พ.ศ. 2548  ...
อังคาร, 10 พฤศจิกายน 2009
15. H-9-5-19-21_สื่อมวลชนกับสิทธิเด็ก : คู่มือเบี้องต้นในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส H-9-5-19-21 ชื่อเรื่อง _สื่อมวลชนกับสิทธิเด็ก : คู่มือเบี้องต้นในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน เจ้าของ  องค์การยูนิเซฟประเทศไทย ปีพิมพ์  สิงหาคม พศ. 2546  ...
อังคาร, 10 พฤศจิกายน 2009
h-9-2 / h-9-3 / h-9-4 / h-9-5 / h-10-2 / h-10-3 / h-10-4 / h-10-5 / h-10-6  ...
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1596 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา