Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา h-9-4

ทั้งหมด 21 ข้อมูลที่พบ

1. H-9-4-34_ระบบสื่อสารมวลชนเปรียบเทียบ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-4-34 ชื่อเรื่อง_ระบบสื่อสารมวลชนเปรียบเทียบ ผู้แต่ง  วจิตลักขณ์  แสงอุไร สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพิมพ์  พศ. 2525 บทย่อ ระบบสื่อสารมวลชนเปรียบเทียบ ทุกประเทศในโลก ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้การปกครองระบอบใด ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2009
2. H-9-4-33_การสื่อสารเพื่อการพัฒนา : พัฒนาการแนวคิดสถานการณ์ในสังคมไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-4-33 ชื่อเรื่อง _การสื่อสารเพื่อการพัฒนา : พัฒนาการแนวคิดสถานการณ์ในสังคมไทย ผู้แต่ง  ผศ. สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ สำนักพิมพ์ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปีพิมพ์  พศ. 2549   ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
3. H-9-4-32_การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-4-32 ชื่อเรื่อง _การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้แต่ง ผศ.สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ สำนักพิมพ์ ศูนย์หนังสือสวนสุนันทา ปีพิมพ์ พศ. 2549    ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
4. H-9-4-27-31_การรายงานข่าวชั้นสูง
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-4-27-31 ชื่อเรื่อง_การรายงานข่าวชั้นสูง ผู้แต่ง รศ.พิศิษฐ์  ชวาลาธวัช และคณะ สำนักพิมพ์  สำนักพิมพ์ดอกหญ้า ปีพิมพ์ เมษายน พศ. 2539    ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
5. H-9-4-26_การสื่อสารมวลชนโลก
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
้รหัส  H-9-4-26 ชื่อเรื่อง _การสื่อสารมวลชนโลก ผู้แต่ง รศ.ดร. ดรุณี  หิรัญรักษ์ สำนักพิมพ์ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาิวิทยาลัย ปีพิมพ์ พศ. 2542  ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
6. H-9-4-25_สื่อสารมวลชนทฤษฎีและแนวทางการศึกษา
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-4-25 ชื่อเรื่อง  สื่อสารมวลชนทฤษฎีและแนวทางการศึกษา ผู้แต่ง  ดร.กาญจนา แ้ก้วเทพ สำนักพิมพ์  ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพิมพ์  สิงหาคม พศ. 2545    ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
7. H-9-4-24_เมื่อสื่อส่องและสร้างวัฒนธรรม
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-4-24 ชื่อเรื่อง _เมื่อสื่อส่องและสร้างวัฒนธรรม ผู้แต่ง ดร.กาญจนา แก้วเทพ สำนักพิมพ์  ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพิมพ์  กรกฎาคม พศ. 2545  ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
8. H-9-4-23_สื่อเพื่อชุมชนการประมวลองค์ความรู้
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-4-23 ชื่อเรื่อง _สื่อเพื่อชุมชนการประมวลองค์ความรู้ ผู้แต่ง  กาญจนา  แก้วเทพ และคณะ สำนักพิมพ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย ปีพิมพ์  พฤษภาคม พศ. 2543    ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
9. H-9-4-22_การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-4-22 ชื่อเรื่อง_การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ ผู้แต่ง อรวรรณ  ปิลันธน์โอวาท สำนักพิมพ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพิมพ์  พศ. 2546  ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
10. H-9-4-21_แนวคิดหลักนิเทศศาสตร์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-4-21 ชื่อเรื่อง _แนวคิดหลักนิเทศศาสตร์ ผู้แต่ง  พัชนี  เชยจรรยา , เมตตา  วิวัฒนานุกุล, ถิรนันท์  อนวัชศิริวงศ์ สำนักพิมพ์  ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพิมพ์  พศ.2538      ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
11. H-9-4-17-20_ทำข่าวอย่างไร : ไม่ให้ละเมิดสิทธิเด็ก
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-4-17-20 ชื่อเรื่อง _ทำข่าวอย่างไร : ไม่ให้ละเมิดสิทธิเด็ก ผู้แต่ง  สุภาภรณ์  อัษฏมงคล บรรณาธิการ เจ้าของ สถาบันอิศรา  มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ปีพิมพ์  พฤศจิกายน พศ. 2550  ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
12. H-9-4-16_สื่อสารอย่างไรให้ครองใจลูกค้า : การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-4-16 ชื่อเรื่อง _สื่อสารอย่างไรให้ครองใจลูกค้า : การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ผู้แต่ง  วุฒิพงศ์  ถายะวงค์ สำนักพิมพ์  สำนักพิมพ์แ่ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพิมพ์ พศ. 2546   ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
13. H-9-4-14-15_คู่มือนักข่าวฉบับประสบการณ์วิทยา : ข่าวเจาะ เจาะข่าว สุดยอดข่าว "พูลิเซอร์" หนังสือพิมพ์ไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-4-14-15 ชื่อเรื่อง _คู่มือนักข่าวฉบับประสบการณ์วิทยา : ข่าวเจาะ เจาะข่าว สุดยอดข่าว "พูลิเซอร์" หนังสือพิมพ์ไทย ผู้แต่ง  สมหมาย  ปาริจฉัตต์ สำนักพิมพ์  มติชน ปีพิมพ์  พศ. 2539    ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
14. H-9-4-13_ศัพท์สันนิษฐานและอักษรวินิจฉัย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-4-13 ชื่อเรื่อง _ศัพท์สันนิษฐานและอักษรวินิจฉัย เจ้าของ โครงการสรรพนิพนธ์จิตร  ภูมิศักดิ์ ชุดนิรุกติศาสตร์ สำนักพิมพ์  ฟ้าเดียวกัน    ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
15. H-9-4-12_การออกแบบและผลิตงานโฆษณา
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-4-12 ชื่อเรื่อง _การออกแบบและผลิตงานโฆษณา ผู้แต่ง  สกนธ์ ภู่งามดี สำนักพิมพ์  แซทโฟร์พริ้นติ้ง จำกัด ปีพิมพ์  พศ. 2546    ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
16. H-9-4-11_ศัพท์จากข่าวอาชญากรรม
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-4-11 ชื่อเรื่อง _ศัพท์จากข่าวอาชญากรรม ผู้แต่ง  พรพิมพ์  กิจสิริพันธุ์ สำนักพิมพ์  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพิมพ์  พศ. 2546    ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
17. H-9-4-10_คู่มือการรายงานข่าวตลาดหุ้น
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-4-10 ชื่อเรื่อง _คู่มือการรายงานข่าวตลาดหุ้น ผู้แต่ง พัฒนะพงศ์  จันทรานนทวงศ์ สำนักพิมพ์  สถาบันพัฒนาการหนังสือพิมพ์แ่หงประเทศไทย ปีพิมพ์ พศ. 2536  ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
18. H-9-4-9_คู่มือการเขียนข่าวงบประมาณ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-4-9 ชื่อเรื่อง _คู่มือการเขียนข่าวงบประมาณ ผู้แต่ง  ธเนศ  กองประเสริฐ สำนักพิมพ์  สถาบันพัฒนาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเอกชนนานาชาติ, มูลนิธิหนังสือพิมพ์แห่งเอเชีย ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
19. H-9-4-7_การสัมภาษณ์เด็ก : คู่มือสำหรับผู้สื่อข่าว
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-4-7 ชื่อเรื่อง_การสัมภาษณ์เด็ก : คู่มือสำหรับผู้สื่อข่าว ผู้แต่ง  ซาร่าห์  แม็คครัม และ พอล เบอร์นัล เจ้าของ  ยูนิเซฟ  ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
20. H-9-4-1-6_แนวทางการเสนอข่าวเรื่องเพศ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-4-1-6 ชื่อเรื่อง  _แนวทางการเสนอข่าวเรื่องเพศ ผู้แต่ง  คณะทำงานพัฒนาแนวทางการเสนอข่าวประเด็นผู้หญิง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ สำนักพิมพ์  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
h-9-2 / h-9-3 / h-9-4 / h-9-5 / h-10-2 / h-10-3 / h-10-4 / h-10-5 / h-10-6  ...
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1208 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา