Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา h-9-3

ทั้งหมด 32 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. H-9-3-26_ทฤษฎีสื่อสารมวลชน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
H-9-3-26_ทฤษฎีสื่อสารมวลชน ผู้แปล  เกษม  ศิริสัมพันธ์ แปลจาก Four  Theories of The Press โดย  Fred S.  Siebert, Theodore  Peterson, Wilbur Schramm พิมพ์ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2503    ...
จันทร์, 19 ธันวาคม 2016
2. H-9-3-26_ทฤษฎีสื่อสารมวลชน
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
H-9-3-26_ทฤษฎีสื่อสารมวลชน ผู้แปล  เกษม  ศิริสัมพันธ์ แปลจาก Four  Theories of The Press โดย  Fred S.  Siebert, Theodore  Peterson, Wilbur Schramm พิมพ์ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2503    ...
จันทร์, 19 ธันวาคม 2016
3. H-9-3-27_วารสารศาสตร์ ฉบับ เชื่อในสิ่งที่เฮ็ด เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
H-9-3-27_วารสารศาสตร์ ฉบับ เชื่อในสิ่งที่เฮ็ด เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อ Vol.09  No.03 Sep-Dec  2016 บรรณาธิการ  รศ.ดร. สมสุข  หินวิมาน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ...
จันทร์, 19 ธันวาคม 2016
4. H-9-3-27_วารสารศาสตร์ ฉบับ เชื่อในสิ่งที่เฮ็ด เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อ
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
H-9-3-27_วารสารศาสตร์ ฉบับ เชื่อในสิ่งที่เฮ็ด เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อ Vol.09  No.03 Sep-Dec  2016 บรรณาธิการ  รศ.ดร. สมสุข  หินวิมาน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ...
จันทร์, 19 ธันวาคม 2016
5. H-9-3-28_วารสารศาสตร์ ฉบับ เรา เขาและคนอื่นๆ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
H-9-3-28_วารสารศาสตร์ ฉบับ เรา เขาและคนอื่นๆ Vol.09  No.01  Jan - Apr  2016 คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรณาธิการ   รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน    ...
จันทร์, 19 ธันวาคม 2016
6. H-9-3-29_วารสารศาสตร์ ฉบับ เขาวานให้หนูเป็นชายขอบ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
H-9-3-29_วารสารศาสตร์ ฉบับ เขาวานให้หนูเป็นชายขอบ วารสารศาสตร์  Vol. 09 No.02 May-Aug 2016 บรรณาธิการ   รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน สำนักพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ...
จันทร์, 19 ธันวาคม 2016
7. h-9-3-25_การสื่อข่าว : หลักการและเทคนิค
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
h-9-3-25 _การสื่อข่าว : หลักการและเทคนิค (News Reporting : Principals and Technics) แต่งโดย  สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ปีพิมพ์  2545    ...
จันทร์, 22 มิถุนายน 2015
8. H-9-3-24_วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-3-24 ชื่อเรื่อง _วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ผู้แต่ง ดร.สมควร  กวียะ บรรณาธิการ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีพิมพ์ พศ. 2523  ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
9. H-9-3-23_การเขียนหนังสือติดต่อราชการ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-3-23 ชื่อเรื่อง _การเขียนหนังสือติดต่อราชการ ผู้แต่ง  ประวีณ  ณ นคร สำนักพิมพ์  สวัสดิการสำนักงาน กพ. ปีพิมพ์ มิถุนายน พศ. 2540    ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
10. H-9-3-22_ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-3-22 ชื่อเรื่อง _ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ผู้แต่ง  ศจ.พ.ต. หญิง คุณหญิงผะอบ  โปษกฤษณะ สำนักพิมพ์  รวมสาส์น ปีพิมพ์  พศ. 2538  ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
11. H-9-3-21_การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-3-21 ชื่อเรื่อง _การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้แต่ง  ผศ. สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ สำนักพิมพ์ ศูนยฺ์หนังสือสวนสนันทา ปีพิมพ์ มกราคม พศ. 2546  ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
12. H-9-3-20_หลักการสื่อสารมวลชน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-3-20 ชื่อเรื่อง  หลักการสื่อสารมวลชน ผู้แต่ง  ผศ. สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ สำนักพิมพ์  ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีพิมพ์  มีนาคม พศ. 2549    ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
13. H-9-3-19_การอ่านเพื่อชีวิต
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-3-19 ชื่อเรื่อง_การอ่านเพื่อชีวิต ผู้แต่ง  อนงค์  บุญเลิศ สำนักพิมพ์  สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ ปีพิมพ์  พศ. 2538    ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
14. H-9-3-18_การบริหารหนังสือพิมพ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส   H-9-3-18 ชื่อเรื่อง _การบริหารหนังสือพิมพ์ ผู้แต่ง  ดร. ดรุณี  หิรัญรักษ์ สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพิมพ์  พศ. 2530  ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
15. H-9-3-17_คู่มือบริการหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-3-17 ชื่อเรื่อง_คู่มือบริการหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย เจ้าของ หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพิมพ์  พศ. 2531    ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
16. H-9-3-16_การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง หน่วยที่ 8-15
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-3-16 ชื่อเรื่อง_การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง หน่วยที่ 8-15 ผู้แต่ง  รศ.วิจิตร  ภักดีรัตน์, ผศ. ดวงทิพย์  วรพันธุ์ , สุมน  อยู่สิน สำนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีพิมพ์ พศ. ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
17. H-9-3-15_การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง หน่วยที่ 1-7
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-3-15 ชื่อเรื่อง _การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง หน่วยที่ 1-7 ผู้แต่ง ผศ. นภาภรณ์  อัจฉริยะกุล, จิราภรณ์  สุวรรณวาจากสิกิจ, สุมน อยู่สิน สำันักพิมพ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีพิมพ์ ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
18. H-9-3-14_สื่อสารเพื่อการพัฒนา หน่วยที่ 1-8
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-3-14 ชื่อเรื่อง _สื่อสารเพื่อการพัฒนา  หน่วยที่ 1-8 ผู้แต่ง  รศ. ชวรัตน์  เชิดชัย, ดร. ปรมะ  สตะเวทิน, รศ.ดร. เสถียร  เชยประทับ สำนักพิมพ์  มหาิวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีพิมพ์ พศ. 2537 ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
19. H-9-3-13_สื่อสารเพื่อการพัฒนา หน่วยที่ 9-15
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-3-13 ชื่อเรื่อง _สื่อสารเพื่อการพัฒนา หน่วยที่ 9-15 ผู้แต่ง  ดร.สุมาลี  สังข์ศรี, อรสา  ปานขาว, ประกายรัตน์  ศรีสอ้าน สำนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีพิมพ์  พศ. 2537  ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
20. H-9-3-12_การข่าวและบรรณาธิกรณ์ หน่วยที่ 10-15
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-3-12 ชื่อเรื่อง_การข่าวและบรรณาธิกรณ์ หน่วยที่ 10-15 ผู้แต่ง  รศ. ชวรัตน์  เชิดชัย, รศ.กมล  ฉายาวัฒนะ , พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัียธรรมาธิราช ปีพิมพ์ พศ. 2534 ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
21. H-9-3-11_การวางแผนและการจัดการงานสื่อสารมวลชน หน่วยที่ 9-15
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-3-11 ชื่อเรื่อง_การวางแผนและการจัดการงานสื่อสารมวลชน หน่วยที่ 9-15 ผู้แต่ง  ยงยุทธ  รักษาศรี,  วัจนา  ชื่นทองคำ, พรสิทธิ์  พัฒธนานุรักษ์ สำนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีพิมพ์  ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
22. H-9-3-10_การวางแผนและการจัดการงานสื่อสารมวลชน หน่วยที่ 1-8
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-3-10 ชื่อเรื่อง _การวางแผนและการจัดการงานสื่อสารมวลชน หน่วยที่ 1-8 ผู้แต่ง  รศ.กิติมา  สุรสนธิ, รศ.ดวงทิพย์  วรพันธุ์, รศ. บุญเลิศ  ศุภดิลก สำนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีพิมพ์  ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
23. H-9-3-9_การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ หน่วยที่ 1-7
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-3-9 ชื่อเรื่อง_การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์  หน่วยที่ 1-7 ผู้แต่ง ปมุข ศุภสาร, ทิพย์เกสร  บุญอำไพ, เดชา จันทภาษา สำนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีพิมพ์  พศ. 2537    ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
24. H-9-3-8_การบริหารงานหนังสือพิมพ์ หน่วยที่ 1-7
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-3-8 ชื่อเรื่อง_การบริหารงานหนังสือพิมพ์  หน่วยที่ 1-7 ผู้แต่ง  ฉอ้าน  วุฑฒิกรรมรักษา, รศ.ดร. ดรุณี  หิรัญรักษ์, ทัศนี  ชาติไทย, เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
25. H-9-3-7_การบริหารงานหนังสือพิมพ์ หน่วยที่ 8-15
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-3-7 ชื่อเรื่อง_การบริหารงานหนังสือพิมพ์ หน่วยที่ 8-15 ผู้แต่ง รศ.ดร.ดรุณี  หิรัญรักษ์, มานิจ  สุขสมจิตร , ยงยุทธ  รักษาศรี สำนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีพิมพ์ พศ. 2534  ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
26. H-9-3-6_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ หน่วยที่ 8-15
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-3-6 ชื่อเรื่อง_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์  หน่วยที่ 8-15 ผู้แต่ง  รศ.วันชัย  ศิริชนะ, ดาราวรรณ  สุขุมาสชาติ, ผศ. มาลี บุญศิริพันธ์ สำนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีพิมพ์ ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
27. H-9-3-5_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ หน่วยที่ 1-7
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-3-5 ชื่อเรื่อง _ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ หน่วยที่ 1-7 ผู้แต่ง สุัรัตน์ นุ่มนนท์, ผศ.ดร.พีระ  จิรโสภณ, รศ.อนันต์ธนา อังกินันทน์ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีพิมพ์  ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
28. H-9-3-4_การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ หน่วยที่ 11-15
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-3-4 ชื่อเรื่อง_การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ หน่วยที่ 11-15 ผู้แต่ง ผศ.นภาภรณ์  อัจฉริยะกุล, สถาพร  โฆษจันทร, พลต.ถาวร ช่วยประสิทธิ์ สำนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีพิมพฺ์  พศ. ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
29. H-9-3-3_การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ หน่วยที่ 5-10
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-3-3 ชื่อเรื่อง _การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ หน่วยที่ 5-10 ผู้แต่ง  พิไลพรรณ ปุกหุต, ปมุข  ศุภสาร สำนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีพิมพ์  พศ. 2533    ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
30. H-9-3-2_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์ หน่วยที่ 8-15
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  H-9-3-2 ชื่อเรื่อง_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์ หน่วยที่ 8-15 ผู้แต่ง  อุดม จะโนภาษ, รศ.ชัยยงค์  พรหมวงศ์, รศ. ดร. นิคม พาแดง สำนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีพิมพ์  ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1562 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา