Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา f-8-4

ทั้งหมด 42 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 2
31. f-8-4-11_ลีลาคนจน : พลังขับเคลื่อนชุมชนและเมืองน่าอยู่
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
รหัส  f-8-4-11 ชื่อเรื่อง_ลีลาคนจน : พลังขับเคลื่อนชุมชนและเมืองน่าอยู่ ชื่อผู้เีขียน  สุวัฒน์  คงแป้น สำนักพิมพ์  มูลนิธิชุมชนไท  ...
ศุกร์, 14 ตุลาคม 2011
32. f-8-4-10_พ่ายพิษบันทึก 9 กรณีวิกฤตยุคสังคมเสีี่ยงภัย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
รหัส f-8-4-10 ชื่อเรื่อง_พ่ายพิษบันทึก 9 กรณีวิกฤตยุคสังคมเสีี่ยงภัย ชื่อบรรณาธิการ  อภิญญา  ตันทวีวงศ์ สำนักพิมพ์ มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ ปีพิมพ์  เมษายน 2544    ...
ศุกร์, 14 ตุลาคม 2011
33. f-8-4-9_พลังร่วมสร้างสวัสดิการพื้นฐานองค์กรชุมชน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
รหัส f-8-4-9 ชื่อเื่รื่อง_พลังร่วมสร้างสวัสดิการพื้นฐานองค์กรชุมชน จัดโดย  การจัดสวัสดิการชุมชนโดยเครือข่ายองค์กรชุมชน ลำนักพิมพ์  มูลนิธิชุมชน ปีพิมพ์  ตุลาคม พศ. 2544  ...
ศุกร์, 14 ตุลาคม 2011
34. f-8-4-8_การค้าหญิงจากแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนสู่การปฏิบัติ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
รหัส  f-8-4-8 ชื่อเรื่อง_การค้าหญิงจากแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนสู่การปฏิบัติ เจ้าของ พันธมิตรทั่วโลกด้านการค้าหญิง (GAATW) มูลนิธิผู้หญิง (แปล) แปลจากหนังสือ Human Righis in Practice : A Guide to ...
ศุกร์, 14 ตุลาคม 2011
35. f-8-4-7_การตอบสนองต่อภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของภาคประชาสังคมไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
รหัส  f-8-4-7 ชื่อเรื่อง_การตอบสนองต่อภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของภาคประชาสังคมไทย ชื่อบรรณาธิการ  ศุภวัลย์  พลายน้อย  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีพิมพ์  เมษายน  พศ. 2545    ...
ศุกร์, 14 ตุลาคม 2011
36. f-8-4-6_ประเทศไทยกับโรคเอดส์ ความก้าวหน้าและสิ่งท้าทาย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
รหัส  f-8-4-6 ชื่อเรื่อง_ประเทศไทยกับโรคเอดส์ ความก้าวหน้าและสิ่งท้าทาย เจ้าของ  สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ปีพิมพ์  พศ. 2547    ...
ศุกร์, 14 ตุลาคม 2011
รหัส  f-8-4-5 ชื่อเรื่อง_กรอบการดำนินการ : เพื่อการปกป้อง ดูแลและให้การสนับสนุนเด็กกำพร้า และเด็กที่อยู่ในความเสี่ยงที่อยู่ในโลกที่เีกี่ยวข้องกับเชื้อเอชไอวี และโรคเอดส์    ...
ศุกร์, 14 ตุลาคม 2011
38. f-8-4-4_ศูนย์เอนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุไทยในชุมชน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
รหัส  f-8-4-4 ชื่อเรื่อง_ศูนย์เอนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุไทยในชุมชน ชื่อผู้แต่ง  รศ. ศศิพัฒน์  ยอดเพชร  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวทีนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อายุ เรื่อง ...
ศุกร์, 14 ตุลาคม 2011
39. f-8-4-3_การดูแลต่อเนื่องครบวงจรที่บ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีิวิตผู้สูงอายุไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
รหัส f-8-4-3 ชื่อเรื่อง_การดูแลต่อเนื่องครบวงจรที่บ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีิวิตผู้สูงอายุไทย ชื่อผู้แต่ง แพทย์หญิง สิรินทร  ฉันสิิริกาญจน คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เวทีนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อายุ ...
ศุกร์, 14 ตุลาคม 2011
รหัส f-8-4-2 ชื่อเรื่อง_สาระน่ารู้ เรื่อง ผู้สูงอายุและครอบครัว เอกสารเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เนื่องในงานสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ปี 2549 เจ้าของ  สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ...
ศุกร์, 14 ตุลาคม 2011
41. f-8-4-1_รอบรู้เรื่องคนพิการ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
รหัส f-8-4-1 ชื่อเรื่อง_รอบรู้เรื่องคนพิการ เจ้าของ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอาุยุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ...
ศุกร์, 14 ตุลาคม 2011
f-7-4 / f-7-5 / f-7-6 / f-8-1 / f-8-2 / f-8-3 / f-8-4 / f-8-5 / f-8-6 / f-9-6 /  ...
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1419 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา