Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา e-7-3

ทั้งหมด 47 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. e-7-3-92_อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
e-7-3-92_อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพิธีสารเลือกับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก การขายเด็ก  การค้าประเวณีเด็ และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแยังกันด้วยอาวุธ   ผู้แต่ง ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
2. e-7-3-91_พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง กระบวนการติดต่อร้องเรียน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
e-7-3-91 _พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง กระบวนการติดต่อร้องเรียน เจ้าของ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ...
จันทร์, 22 มิถุนายน 2015
3. E-7-3-90_นโยบายและแผนระดับชาติ เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรุปแบบที่เลวร้ายNational Policy and Plan to Eliminate : the Worst Forms of Child Labour [A.D. 2009-2014]
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-3-90 ชื่อเรื่อง_นโยบายและแผนระดับชาติ เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรุปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2557 National Policy and Plan to Eliminate : the Worst Forms of Child Labour [A.D. 2009-2014] ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2011
4. E-7-3-89_พระราชบัญญัติ สภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-3-89 ชื่อเรื่อง_พระราชบัญญัติ สภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551 สำนักพิมพ์  สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ปีพิมพ์  พ.ศ. 2551    ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2011
5. E-7-3-87_ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของสตรีชนเผ่าพื้นเมือง:Beijing Declaration of Indigenous Women
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-3-87 ชื่อเรื่อง_ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของสตรีชนเผ่าพื้นเมือง:Beijing Declaration of Indigenous Women สำนักพิมพ์ สำนักกิจการชาติพันธุ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ปีพิมพ์ ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2011
6. E-7-3-86_ถังความคิด Think Tank รวมบทสัมภาษณ์นักคิด ว่าด้วยสังคมไทยกับความขัดแย้งครั้งใหญ่ในรอบกึ่งศตวรรษ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-3-86 ชื่อเรื่อง_ถังความคิด Think Tank รวมบทสัมภาษณ์นักคิด ว่าด้วยสังคมไทยกับความขัดแย้งครั้งใหญ่ในรอบกึ่งศตวรรษ สำนักพิมพ์ บ.สยามอินเทลลิเจนซ์ ยูนิต จำกัด มีรายชื่อ คือ จักรภพ เพ็ญแข สุริยะใส ...
อังคาร, 07 กันยายน 2010
7. E-7-3-86_ถังความคิด Think Tank รวมบทสัมภาษณ์นักคิด ว่าด้วยสังคมไทยกับความขัดแย้งครั้งใหญ่ในรอบกึ่งศตวรรษ
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส E-7-3-86 ชื่อเรื่อง_ถังความคิด Think Tank รวมบทสัมภาษณ์นักคิด ว่าด้วยสังคมไทยกับความขัดแย้งครั้งใหญ่ในรอบกึ่งศตวรรษ สำนักพิมพ์ บ.สยามอินเทลลิเจนซ์ ยูนิต จำกัด มีรายชื่อ คือ จักรภพ เพ็ญแข สุริยะใส ...
อังคาร, 07 กันยายน 2010
8. E-7-3-85_สสท : TPBS องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส  E-7-3-85 ชื่อเรื่อง_สสท : TPBS องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service) เจ้าของ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ปีพิมพ์ พศ. 2552 ...
อังคาร, 07 กันยายน 2010
รหัส  E-7-3-80-84 ชื่อเรื่อง_ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัด พศ. 2552 , ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้้งว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ ...
อังคาร, 20 กรกฏาคม 2010
10. E-7-3-79_แผนพัฒนาการเมือง
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส  E-7-3-79 ชื่อเรื่อง_แผนพัฒนาการเมือง เจ้าของ สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ปีพิมพ์  กันยายน  พศ. 2552  ...
อังคาร, 20 กรกฏาคม 2010
11. E-7-3-61-66_พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับเป็นกฎหมาย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-3-61-66 ชื่อเรื่อง_พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับเป็นกฎหมาย เจ้าของ กระทรวงศึกษาธิการ ปีพิมพ์ พศ. 2542    ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
รหัส E-7-3-71 ชื่อเรื่อง_เสียงจากประชาชนผู้ประสบชะตากรรมจากการพัฒนา สมุดปกดำ สมัชชาคนจนคู่มือประชาชนยุคไอเอ็มเอฟ พิมพ์ครั้งที่ 1 เจ้าของ  สมัชชาคนจน ปีพิมพ์ มีนาคม พศ. 2541    ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
13. E-7-3-67-70_อนุสัญญาว่ด้วยสิทธิเด็ก พิมพ์ครั้งที่ 6
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-3-67-70 ชื่อเรื่อง_อนุสัญญาว่ด้วยสิทธิเด็ก  พิมพ์ครั้งที่ 6 เจ้าของ คณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนองค์กรสหประชาชาติ สำนักพิมพ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ปีพิมพ์ ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
14. E-7-3-72-77_สิทธิประโยชน์ประชาชนจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-3-72-77 ชื่อเรื่อง_สิทธิประโยชน์ประชาชนจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เจ้าของ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ปีพิมพ์ พศ. 2541    ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
15. E-7-3-59-60_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-3-59-60 ชื่อเรื่อง_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง ชื่อผู้แต่ง ชูชัย  งามวสุลักษณ์ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพิมพ์  มีนาคม พศ. 2546    ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
16. E-7-3-58_หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง พิมพ์ครั้งที่ 2
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-3-58 ชื่อเรื่อง_หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง พิมพ์ครั้งที่ 2 ชื่อผู้แ่ต่ง ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์  คณะนิติศาสตร์ มหาิวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักพิมพ์  วิญญูชน , กรุงเทพ ปีพิมพ์ พศ. 2540  ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
17. E-7-3-57_พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2542
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-3-57 ชื่อเรื่อง_พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2542 เจ้าของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีพิมพ์  พศ. 2542  ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
รหัส E-7-3-52-56 ชื่อเรื่อง_สิทธิที่จะรู้ใช้สิทธิตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ. 2540 ได้อย่างไร "สุมาลี" ขอดูผลการสอบของลูกจากสาธิตฯเกษตรฯ ชื่อผู้แต่ง ไพโรจน์  พลเพชร เจ้าของ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
19. E-7-3-51_พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-3-51 ชื่อเรื่อง_พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา เจ้าของ สำนักงานช่วยเหลือ ทางการเงินแก่ผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา สำนักพิมพ์ คุรุสภาลาดพร้าว ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
20. E-7-3-47-50_พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ พศ. 2543
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-3-47-50 ชื่อเรื่อง_พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ พศ. 2543 สำนักพิมพ์ /เ้จ้าของ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปีพิมพ์ มกราคม พศ. 2544  ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
รหัส E-7-3-45-46 ชื่อเรื่อง_ข้อเสนอจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อรัฐสภา กรณีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากถ่านหิน หินกรูด-บ่อนอกและโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย พิมพ์ครั้งที่ ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
รหัส E-7-3-43-44 ชื่อเรื่อง_ข้อเสนอจากการศึกษาตรวจสอบ กรณีการทำสัญญาของการทางพิเศษแห่งประเทศๆไทยในโครงการก่อสร้างทางด่วน สายบางนา-บางพลี-บางปะกง จัดพิมพ์และเจ้าของ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
23. E-7-3-42_พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พศ. 2542
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-3-42 ชือเรื่อง_พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พศ. 2542 เจ้าของ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ปีพิมพ์ พศ. 2544    ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
24. E-7-3-40_ข้อควรรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-3-40 ชื่อเรื่อง_ข้อควรรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ ชื่อผู้แต่ง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  กรุงเทพ สำนักพิมพ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปีพิมพ์ พศ. 2541    ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
รหัส  E-7-3-34-39 ชื่อเรื่อง_พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. 2542และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. 2543 เจ้าของ สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
26. E-7-3-32-33_คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะจัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-3-32-33 ชื่อเรื่อง_คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะจัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ 2 ชื่อผู้แต่ง  สุษม  ศุภนิตย์ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพิมพ์ พศ. ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
27. E-7-3-31,41_การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : คู่มือประชาชน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-3-31,41 ชื่อเรื่อง_การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : คู่มือประชาชน ชื่อผู้แต่ง พล.ต.ท. วาสนา  เพิ่มลาภ เลขาธิการ ปปง. สำนักพิมพ์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปีพิมพ์  พศ. 2544 ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
28. E-7-3-29_พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พศ. 2525
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-3-29 ชื่อเรื่อง_พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พศ. 2525 สำนักพิมพ์  สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ปีพิมพ์  กย. พศ. 2538    ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
29. E-7-3-28_พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พศ. 2535
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-3-28 ชื่อเรื่อง_พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พศ. 2535 เจ้าของ สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปีพิมพ์ พศ. 2540    ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
30. E-7-3-27_พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พศ. 2542
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-3-27 ชื่อเรื่อง_พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พศ. 2542 เจ้าของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักพิมพ์ คุรุสภาลาดพร้าว ปีพิมพ์ พศ. 2543  ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Form



หนังสือน่าอ่าน



จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1220 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา