Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา e-7-2

ทั้งหมด 41 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. E-7-2-88_คำประกาศบาเกียว:Baguid Declaration
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-2-88 ชื่อเรื่อง_คำประกาศบาเกียว:Baguid Declaration สำนักพิมพ์  สำนักกิจการชาติพันธุ์ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ปีพิมพ์ พศ. 2553  ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2011
2. E-7-2-58-59_การทุจริตในรัฐวิสาหกิจ-ปัญหาวิสาหกิจ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส  E-7-2-58-59 ชื่อเรื่อง_การทุจริตในรัฐวิสาหกิจ-ปัญหาวิสาหกิจ เจ้าของ  สำนักป้องกันการทุจริตภารรัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน สำนักพิมพ์ คณะรัฐมนตรี และราชกิจจานุเบกษา ปีพิมพ์  พศ. 2553    ...
อังคาร, 20 กรกฏาคม 2010
3. E-7-2-58-59_การทุจริตในรัฐวิสาหกิจ-ปัญหาวิสาหกิจ
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส  E-7-2-58-59 ชื่อเรื่อง_การทุจริตในรัฐวิสาหกิจ-ปัญหาวิสาหกิจ เจ้าของ  สำนักป้องกันการทุจริตภารรัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน สำนักพิมพ์ คณะรัฐมนตรี และราชกิจจานุเบกษา ปีพิมพ์  พศ. 2553    ...
อังคาร, 20 กรกฏาคม 2010
4. E-7-2-56_บทเรียนจากคดีปกครอง เล่ม 1
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-2-56 ชื่อเรื่อง_บทเรียนจากคดีปกครอง เล่ม 1 (รวมบทความสั้นคดีปกครอง จากคอลัมน์นิติปกครองหนังสือพิมพ์บ้านเมือง โดย "นายมหาชน") จัดทำโดย  มูลนิธิคอนราด อเดนาวร์   และ สำันักงานศาลปกครอง ปีพิมพ์ ...
อังคาร, 20 กรกฏาคม 2010
5. E-7-2-57_บทเรียนจากคดีปกครอง เล่ม 2
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-2-57 ชื่อเรื่อง_บทเรียนจากคดีปกครอง เล่ม 2 (รวมบทความสั้นคดีปกครอง จากคอลัมน์นิติปกครองหนังสือพิมพ์บ้านเมือง โดย "นายมหาชน") จัดทำโดย  มูลนิธิคอนราด อเดนาวร์   และ สำันักงานศาลปกครอง ปีพิมพ์ ...
อังคาร, 20 กรกฏาคม 2010
6. E-7-2-56_บทเรียนจากคดีปกครอง เล่ม 1
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส E-7-2-56 ชื่อเรื่อง_บทเรียนจากคดีปกครอง เล่ม 1 (รวมบทความสั้นคดีปกครอง จากคอลัมน์นิติปกครองหนังสือพิมพ์บ้านเมือง โดย "นายมหาชน") จัดทำโดย  มูลนิธิคอนราด อเดนาวร์   และ สำันักงานศาลปกครอง ปีพิมพ์ ...
อังคาร, 20 กรกฏาคม 2010
7. E-7-2-1_ประชาธิปไตย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-2-1 ชื่อเรื่อง_ประชาธิปไตย เจ้าของ คณะทำงานรณรงค์เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย (ครป.) ปีพิมพ์ พศ. 2523    ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
8. E-7-2-2_คู่มือผู้ประกันตน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-2-2 ชื่อเรื่อง_คู่มือผู้ประกันตน เจ้าของ สำนักงานประกันสังคม ปีพิมพ์  พศ. 2551    ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
9. E-7-2-3_คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ : ตาม พรบ.ผู้สูงอายุ พศ. 2546
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-2-3 ชื่อเรื่อง_คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ : ตาม พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พศ. 2546 เจ้าของ สำนักงานส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ปีพิมพ์ พศ. 2546  ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
10. E-7-2-4_กองทุนผู้สูงอายุ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-2-4 ชื่อเรื่อง_กองทุนผู้สูงอายุ เจ้าของ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
11. E-7-2-5_ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-2-5 ชื่อเรื่อง_ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุ เจ้าของ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
12. E-7-2-6-10_พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พศ. 2546
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-2-6-10 ชื่อเรื่อง_พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พศ. 2546 เจ้าของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปีพิมพ์ พศ. 2550  ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
13. E-7-2-11_ความเห็นและข้อเสนอแนะการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรด้านยา
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-2-11 ชื่อเรื่อง_ความเห็นและข้อเสนอแนะการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรด้านยา ชื่อผู้แต่ง คณะำทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
14. E-7-2-12_สิทธิ (ชีวิต)เหนือสิทธิบัตรยา: ซีแอลของคนไทย พิมพ์ครั้งที่ 3
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-2-12 ชื่อเรื่อง_สิทธิ (ชีวิต)เหนือสิทธิบัตรยา: ซีแอลของคนไทยพิมพ์ครั้งที่ 3 ชื่อผู้แต่ง  มุทิตา  เชื้อชั่ง สำินักพิมพ์ แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ปีพิมพ์ พศ. 2551  ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
15. E-7-2-13_หยุด! คอมบิด ชัยชนะในการคัดค้านก่อนออกสิทธิบัตร
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-2-13 ชื่อเรื่อง_หยุด! คอมบิด ชัยชนะในการคัดค้านก่อนออกสิทธิบัตร ชื่อผู้เรียบเรียง  ศิริรัตน์ กตัญชลีกุล ปีพิมพ์ พฤศจิกายน พศ. 2550  ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
16. E-7-2-14_คำอภิปรายนอกสภา เรื่องการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-2-14 ชื่อเรื่อง_คำอภิปรายนอกสภา เรื่องการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา ชื่อผู้แต่ง นายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน สำนักพิมพ์ แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพิมพ์ พศ. 2550 ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
17. E-7-2-15_การบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-2-15 ชื่อเรื่อง_การบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา ชื่อผู้แต่ง กลุ่มอุตสาหกรรมยาสามัญ และทรัพย์สินทางปัญญา กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ปีพิมพ์ พศ. 2551  ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
18. E-7-2-16_ใครว่าไทยละเมิดสิทธิบัตรยาที่จริงเรายังไม่ได้ทำอีกหลายอย่าง
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-2-16 ชื่อเรื่อง_ใครว่าไทยละเมิดสิทธิบัตรยาที่จริงเรายังไม่ได้ทำอีกหลายอย่าง จาก รายงานของคณะผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก(WHO) สำนักงาน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP) องค์การประชุมสหประชาชาติว่าด้วย ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
19. E-7-2-17-19_คู่มือการปฏิบัติและแนวทางการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-2-17-19 ชื่อเรื่อง_คู่มือการปฏิบัติและแนวทางการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เจ้าของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีพิมพ์  สิงหาคม พศ. 2551  ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
20. E-7-2-20_คู่มือผู้บริโภคข่าวหนังสือพิมพ์-หนังสือพิมพ์ใหญ่แค่ไหนใครกำหนด?
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-2-20 ชื่อเรื่อง_คู่มือผู้บริโภคข่าวหนังสือพิมพ์-หนังสือพิมพ์ใหญ่แค่ไหนใครกำหนด? ชื่อผู้เรียบเรียง บัญชา ธนบุญสมบัติ จัดพิมพ์  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ปีพิมพ์ พศ. 2550  ...
อังคาร, 15 มิถุนายน 2010
21. E-7-2-21-25_การมีส่วนร่วมของประชาชน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-2-21-25 ชื่อเรื่อง_การมีส่วนร่วมของประชาชน เจ้าของ มูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (EPAF) ปีพิมพ์ มิถุนายน พศ. 2546  ...
อังคาร, 15 มิถุนายน 2010
รหัส E-7-2-28 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้แต่ง ดร. บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ปีพิมพ์ พศ. 2550 ...
อังคาร, 15 มิถุนายน 2010
23. E-7-2-27_การควบคุมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตามประกาศคณะปฎิวัติ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-2-27 ชื่อเรื่อง_การควบคุมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตามประกาศคณะปฎิวัติ ผู้เรียบเีรียง  เฉลิมพล โสมอินทร์, วีระศักดิ์ ทองสุทธิ์, จีระพล  สุขสนอง  ...
อังคาร, 15 มิถุนายน 2010
24. E-7-2-28_ความรับผิดทางกฎหมายและการระงับคดีของผู้นำเข้า -ส่งออก พิมพ์ครั้งที่ 2
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-2-28 ชื่อเรื่อง_ความรับผิดทางกฎหมายและการระงับคดีของผู้นำเข้า -ส่งออก พิมพ์ครั้งที่ 2 ชื่อผู้แต่ง มานะ  หลักทอง สำนักพิมพ์ ไอโอนิค อินเตอร์เทรด รีซอสเซส จก. ปีพิมพ์ พศ. 2535  ...
อังคาร, 15 มิถุนายน 2010
25. E-7-2-29_รวมกฎหมายส่งเสริมวิชาชีพทนายความ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-2-29 ชื่อเรื่อง_รวมกฎหมายส่งเสริมวิชาชีพทนายความ เจ้าของ สภาทนายความ ปีพิมพ์ พศ. 2541  ...
อังคาร, 15 มิถุนายน 2010
26. E-7-2-30_กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-2-30 ชื่อเรื่อง_กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เจ้าของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปีพิมพ์ พศ. 2547  ...
อังคาร, 15 มิถุนายน 2010
27. E-7-2-31_พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พศ. 2539
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-2-31 ชื่อเรื่อง_พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พศ. 2539 เจ้าของ สภาทนายความ ปีพิมพ์ พศ. 2539  ...
อังคาร, 15 มิถุนายน 2010
28. E-7-2-32_พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พศ. 2539
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-2-32 ชื่อเรื่อง_พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พศ. 2539 เจ้าของ สภาทนายความ ปีพิมพ์ พศ. 2539  ...
อังคาร, 15 มิถุนายน 2010
รหัส E-7-2-33 ชื่อเรื่อง_รายงานผลการพิจารณาสอบสวน : กรณีการประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์โครงการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลัง และข้อมูลโรงพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ...
อังคาร, 15 มิถุนายน 2010
30. E-7-2-34-36_อนาคตของสังคมประชาธิปไตย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-2-34-36 ชื่อเรื่อง_อนาคตของสังคมประชาธิปไตย ชื่อผู้แต่ง โทมัส  ไมเออร์ บรรณาธิการ ร่วมกับ นิโคล ไบรเออร์ ชื่อผู้แปล สมบัติ  เบญจศิริมงคล จัดพิมพ์โดย มูลนิธิฟรีดริึค เอแบร์ท ปีพิมพ์ พศ. ...
อังคาร, 15 มิถุนายน 2010
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1579 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา