Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา e-7-1

ทั้งหมด 28 ข้อมูลที่พบ

1. e-7-1-60_เลือกตั้งอเมริกา
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
e-7-1-60_เลือกตั้งอเมริกา ผู้เขียน  ไพสันติ์ พรหมน้อย โรงพิมพ์   ไทยทรืบูน สื่อสารธารณะอิสระของประชาชน ปีพิมพ์  คศ. 2016  ...
จันทร์, 25 ธันวาคม 2017
2. e-7-1-59_การเมืองอเมริกันโครงสร้าง สถาบัน กระบวนการ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
e-7-1-59_การเมืองอเมริกันโครงสร้าง สถาบัน กระบวนการ ผู้เขียน แกรี่  วาสเซอร์แมน ผู้แปล  ดร.ปราณี  ทิพย์รัตน์, รศ.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพิมพ์  2557 ISBN 978-616-551-828-4 ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
3. e-7-1-59_การเมืองอเมริกันโครงสร้าง สถาบัน กระบวนการ
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
e-7-1-59_การเมืองอเมริกันโครงสร้าง สถาบัน กระบวนการ ผู้เขียน แกรี่  วาสเซอร์แมน ผู้แปล  ดร.ปราณี  ทิพย์รัตน์, รศ.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพิมพ์  2557 ISBN 978-616-551-828-4 ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
4. e-7-1-58_การกำกับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
e-7-1-58_การกำกับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ ผู้แปล ปราณี ทิพย์รัตน์ ISBN 976-616-335-053-4 ปีพิมพ์ มิ.ย.2556 โรงพิมพ์ บ. พีเพรสจำกัด    ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
5. e-7-1-58_การกำกับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
e-7-1-58_การกำกับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ ผู้แปล ปราณี ทิพย์รัตน์ ISBN 976-616-335-053-4 ปีพิมพ์ มิ.ย.2556 โรงพิมพ์ บ. พีเพรสจำกัด    ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
6. e-7-1-57_ความรับผิดชอบในการปกป้อง
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
e-7-1-57_ความรับผิดชอบในการปกป้อง (The responsibility of Protect) รายงานของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการแทรกแซงและอธิปไตยของรัฐ ธันวาคม ค.ศ. 2001 ผู้แปล   ปราณี  ทิพย์รัตน์ ISBN 974-94451-0-4 ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
7. e-7-1-57_ความรับผิดชอบในการปกป้อง
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
e-7-1-57_ความรับผิดชอบในการปกป้อง (The responsibility of Protect) รายงานของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการแทรกแซงและอธิปไตยของรัฐ ธันวาคม ค.ศ. 2001 ผู้แปล   ปราณี  ทิพย์รัตน์ ISBN 974-94451-0-4 ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
8. e-7-1-56_วิเคราะห์กฎหมายแรงงานกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงาน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
e-7-1-56 _วิเคราะห์กฎหมายแรงงานกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงาน ผู้แต่ง  บัณฑิตย์  ธนชัยเศรษฐวุฒิ จัดพิมพ์โดย  มูลนิธิอารมณ์  พงศ์พงัน สนับสนุน     แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ...
จันทร์, 22 มิถุนายน 2015
9. E-7-1-55_โครงสร้างองค์กรแรงงานและไตรภาคีในประเทศไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-1-55 ชื่อเรื่อง_โครงสร้างองค์กรแรงงานและไตรภาคีในประเทศไทย ชื่อผู้แต่ง  บัณฑิตย์   ธนชัยเศรษฐวุฒิ พิมพ์โดย  มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน สนับสนุนโดย  มูลนิธิฟรีดริค  เอแบร์ท ปีพิมพ์   พศ. ...
อังคาร, 20 กรกฏาคม 2010
10. E-7-1-54_เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-1-54 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ เจ้าของ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายสำนักงานกิจการยุติธรรม ปีพิมพ์ พศ. 2547    ...
เสาร์, 12 มิถุนายน 2010
รหัส E-7-1-53 ชื่อเรื่อง_พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พศ. 2533 แก้ไขเิพิ่มเติมโดย พรบ.ประกันสังคม (ฉบับที่2)พศ. 2537และ(ฉบับที่3)พศ. 2542พร้อมด้วยพระราชกฤษฎีกาและกฏกระทรวง ชื่อผู้แต่ง กองนิติกร สำนักงานประกันสังคม ...
เสาร์, 12 มิถุนายน 2010
12. E-7-1-49-52_ปัญหาบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-1-49-52 ชื่อเรื่อง_ปัญหาบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานไทย ชื่อผู้แต่ง  บัญฑิตย์  ธนชัยเศรษฐวุฒิ สำนักพิมพ์ มูลนิธิอารมณ์  พงศ์พงัน ปีพิมพ์ สิงหาคม พศ. 2542    ...
เสาร์, 12 มิถุนายน 2010
13. E-7-1-48_รวมกฎหมายแรงงาน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8 แก้ไขเพิ่มเติม
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-1-48 ชื่อเรื่อง_รวมกฎหมายแรงงาน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8 แก้ไขเพิ่มเติม ชื่อผู้แต่ง รศ. ดร. วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีพิมพ์ พศ. 2540  ...
เสาร์, 12 มิถุนายน 2010
14. E-7-1-44-47_จับชีพจรการเครื่องไหวแรงงาน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส  E-7-1-44-47 ชื่อเรื่อง_จับชีพจรการเครื่องไหวแรงงาน ชื่อผู้แต่ง บัณฑิตย์  ธนชัยเศรษฐวุฒิ สำนักพิมพ์  มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน และมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ปีพิมพ์  พศ. 2550  ...
เสาร์, 12 มิถุนายน 2010
15. E-7-1-34-43_กฎหมายแรงงาน 2: กฎหมายคุ้มครองแรงงาน พิมพ์ครั้งที่ 2
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-1-34-43 ชื่อเรื่อง_กฎหมายแรงงาน 2: กฎหมายคุ้มครองแรงงาน พิมพ์ครั้งที่ 2 ชื่อผู้แต่ง  รศ.ดร. วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม คณะนิติศาสตร์ มธ. สำนักพิมพ์ วิญญูชน ปีพิมพ์  พศ. 2542  ...
เสาร์, 12 มิถุนายน 2010
16. E-7-1-31-33_คู่มือส่งเสริมมาตราฐานแรงงานระหว่างประเทศ : เครื่องมือของคนงานหรือแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพ?
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-1-31-33 ชื่อเรื่อง_คู่มือส่งเสริมมาตราฐานแรงงานระหว่างประเทศ : เครื่องมือของคนงานหรือแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพ? ชื่อผู้แต่ง  อิเกเบอร์กวิด สำนักพิมพ์  มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ปีพิมพ์  ...
เสาร์, 12 มิถุนายน 2010
17. E-7-1-30_สิทธิแรงงานไทยยุคโลกานุวัตร
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส  E-7-1-30 ชื่อเรื่อง_สิทธิแรงงานไทยยุคโลกานุวัตร ชื่อผู้แต่ง  บัณฑิตย์  ธนชัยเศรษฐวุฒิ สำันักพิมพ์  สถาบันการศึกษาแรงงานเสรี เอเชีีย อเมริกัน , มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน ปีิพิมพ์  ธันวาคม พศ. ...
เสาร์, 12 มิถุนายน 2010
18. E-7-1-27-29_แรงงาน (ชดย่อหลักกฏหมาย)
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-1-27-29 ชื่อเรื่อง_แรงงาน (ชดย่อหลักกฏหมาย) ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร. วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม คณะนิติศาสตร์ มธ. สำนักพิมพ์ นิติธรรม, กรุงเทพ ปีพิมพ์ พศ. 2542    ...
เสาร์, 12 มิถุนายน 2010
19. E-7-1-24-25_คู่มือการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-1-24-25 ชื่อเรื่อง_คู่มือการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว เจ้าของ  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์การจัดระบบการจ้างงานแรงงานต่างด้าว, คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ปีพิมพ์ พศ. 2549 ...
เสาร์, 12 มิถุนายน 2010
20. E-7-1-26_คู่มือการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-1-26 ชื่อเรื่อง_คู่มือการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว เจ้าของ  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์การจัดระบบการจ้างงานแรงงานต่างด้าว, คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ปีพิมพ์ พศ. 2550  ...
เสาร์, 12 มิถุนายน 2010
21. E-7-1-22-23_การละเมิดสิทธิแรงงานด้านการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส  E-7-1-22-23 ชื่อเรือง_การละเมิดสิทธิแรงงานด้านการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม เจ้าของ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปีพิมพ์  พฤศจิกายน พศ. 2548  ...
ศุกร์, 11 มิถุนายน 2010
22. E-7-1-19-21_ผู้รับงานไปทำที่บ้านในประเทศไทย -สิทธิและการรณรงค์นโยบาย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส  E-7-1-19-21 ชื่อเรื่อง_ผู้รับงานไปทำที่บ้านในประเทศไทย -สิทธิและการรณรงค์นโยบาย ชื่อผู้แต่ง  ชฤทธิ์ มีสิทธิ์, พูลทรัพย์  สวนเมือง ตุลาพันธุ์ สำนักพิมพ์  มูลนิธิฟรีดริคเอแบร์ท ปีพิมพ์  ธันวาคม ...
ศุกร์, 11 มิถุนายน 2010
23. E-7-1-18_พระราชบัญญํติแรงงานสัมพันธ์ พศ. 2518
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-1-18 ชื่อเรื่อง_พระราชบัญญํติแรงงานสัมพันธ์ พศ. 2518 รวบรวมโดย รวบรวมโดย  ธีระพล อรุณะกสิกร, สถาพร ลิ้มมณี, ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ, ชาติวัฒน์  ชาติกรกุล สำนักพิมพ์ วิญญูชน กรุงเทพ ปีที่พิมพ์ ...
ศุกร์, 11 มิถุนายน 2010
24. E-7-1-17_รวมกฏหมายประกันสังคม
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส  E-7-1-17 ชื่อเรื่อง_รวมกฏหมายประกันสังคม ชื่อผู้แต่ง  ผศ. ดร. วิจิตรา(ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม  คณะนิติศาสตร์ มธ. สำนักพิมพ์ นิติธรรม , กรุงเทพ ปีพิมพ์ พศ. 2538    ...
ศุกร์, 11 มิถุนายน 2010
25. E-7-1-16_พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-1-16 ชื่อเรื่อง_พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ชื่อผู้แต่ง ว่าที่ ร.ต. เถกิง  ธีรนวนิชย์ สำนักพิมพ์ นิติธรรม  , กรุงเทพ ปีพิมพ์  ก.ค. 2549  ...
พฤหัสบดี, 10 มิถุนายน 2010
26. E-7-1-15_พระราชบัญญัติเงินทดแทน พศ. 2537
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-7-1-15 ชื่อเรื่อง_พระราชบัญญัติเงินทดแทน พศ. 2537 รวบรวมโดย  ธีระพล อรุณะกสิกร, สถาพร ลิ้มมณี, ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ, สุริยกานต์ ชัยเนตร สำนักพิมพ์ วิญญูชน กรุงเทพ ปีที่พิมพ์ กันยายน 2539  ...
พฤหัสบดี, 10 มิถุนายน 2010
27. E-7-1-1-14_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส  E-7-1-1-14 ชื่อเรื่อง_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน เจ้าของ  ศูนย์รวมแรงงานนานาชาติแห่งอเมริกัน (ACILS THAILAND)  ...
พฤหัสบดี, 10 มิถุนายน 2010
e-6-4 / e-6-5 / e-6-6 / e-7-1 / e-7-2 / e-7-3 / e-18-1  ...
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1601 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา