Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา e-6-6

ทั้งหมด 25 ข้อมูลที่พบ

e-6-6-40_1-รายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ(ฉบับที่ 1-3) เจ้าของ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม    ...
จันทร์, 13 พฤศจิกายน 2017
2. e-6-6-40_อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
e-6-6-40_อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination : CERD) เจ้าของ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ...
จันทร์, 13 พฤศจิกายน 2017
3. e-6-6-34-36_โครงสร้างอำนาจข้ามชาติ (พ.ค. - มิ.ย. 2538) Main Stream
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส  e-6-6-34-36 ชื่อเรื่อง_โครงสร้างอำนาจข้ามชาติ (พ.ค. - มิ.ย. 2538) Main Stream : พาดหัวข่าว พาดหัวใคร, ภาพเขียน เรื่ืองสั้น ภาพยนตร์, นักข่าวที่หายไป เจ้าของ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมนักข่าวผู้จัดการ ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2011
4. e-6-6-39_รู้ทันภาษา รู้ทันการเมือง: หนังสือชุดรู้ทัน ทักษิณสมัย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส  e-6-6-39 ชื่อเรื่อง_รู้ทันภาษา รู้ทันการเมือง : หนังสือชุดรู้ทัน ทักษิณสมัย ชื่อผู้แต่ง  ดร. เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง และคณะ สำนักพิมพ์ ขอคิดด้วยคน    ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2011
5. e-6-6-38_ชาติไทย เมืองไทย แบบเรียน และอนุสาวรีย์ : ว่าด้วยวัฒนธรรมรัฐและรูปการจิตสำนึก
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส  e-6-6-38 ชื่อเรื่อง_ชาติไทย เมืองไทย แบบเรียน และอนุสาวรีย์ : ว่าด้วยวัฒนธรรมรัฐและรูปการจิตสำนึก ชื่อผู้แต่ง นิธิ  เอียวศรีวงศ์ สำนักพิมพ์ มติชน ปีพิมพ์  พศ. 2538    ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2011
6. e-6-6-37_สิทธิของหนู
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส  e-6-6-37 ชื่อเรื่อง_สิทธิของหนู เจ้าของ  องค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย เอกสารสมุดบันทึก    ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2011
7. e-6-6-42_แนวคิดและการบริหารงานของนายอานันท์ ปัณยารชุน นายกรัฐมนตรี เล่ม 2
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส  e-6-6-42 ชื่อเรื่อง_แนวคิดและการบริหารงานของนายอานันท์  ปัณยารชุน นายกรัฐมนตรี เล่ม 2 เจ้าของ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ปีพิมพ์ ก.ย. พศ. 2535    ...
ศุกร์, 17 มิถุนายน 2011
8. e-6-6-41_แนวคิืดและการบริหารงานของนายอานันท์ ปันยารขุน นายกรัฐมนตรี
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส e-6-6-41 ชื่อเรื่อง_แนวคิืดและการบริหารงานของนายอานันท์  ปันยารขุน นายกรัฐมนตรี เจ้าของ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ปีพิมพ์ ก.ย. พศ. 2535    ...
ศุกร์, 17 มิถุนายน 2011
9. e-6-6-43_ลัทธิไตรประชาและรัฐธรรมนูญ 5 อำนาจของ ดร.ซุนยัดเซ็น
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส e-6-6-43 ชื่อเรื่อง_ลัทธิไตรประชาและรัฐธรรมนูญ 5 อำนาจของ ดร.ซุนยัดเซ็น แปลโดย ดร. ปรีดี  เกษมทรัพย์ โรงพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช ปีพิมพ์ พศ. 2530    ...
ศุกร์, 17 มิถุนายน 2011
10. e-6-6-1-3_คู่มือประชาชนสำหรับการเลือกตั้ง รวมเนื้อหาการเลือกตั้งฉบับสมบูรณ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส e-6-6-1-3 ชื่อเรื่อง_คู่มือประชาชนสำหรับการเลือกตั้ง รวมเนื้อหาการเลือกตั้งฉบับสมบูรณ์ ผู้จัดทำ  พล.ต.อ.วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการเลือกตั้ง เจ้าของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปีพิมพ์  ...
ศุกร์, 17 มิถุนายน 2011
11. e-6-6-5_ความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง : บทสังเขปจากคู่มือของ International IDEA
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส e-6-6-5 ชื่อเรื่อง_ความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง : บทสังเขปจากคู่มือของ International IDEA ชื่อผู้แปล  สกุล  สื่อทรงธรรม / Electoral Justice ชื่อบรรณาธิการ  โคทม อาีรียา สนับสนุนโดย An Overview ...
ศุกร์, 17 มิถุนายน 2011
12. e-6-6-17_ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ.... (ฉบับรับฟังความคิดเห็น)
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส e-6-6-17 ชื่อเรื่อง_ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ.... (ฉบับรับฟังความคิดเห็น) เจ้าของ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ ปีพิมพ์  26 เม.ย. 2550    ...
ศุกร์, 17 มิถุนายน 2011
13. e-6-6-16_สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ พศ. 2540 (ฉบับรับฟังความคิดเห็น)
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส e-6-6-16 ชื่อเรื่อง_สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ พศ. 2540 (ฉบับรับฟังความคิดเห็น) เจ้าของ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ ปีพิมพ์ 26 ...
ศุกร์, 17 มิถุนายน 2011
14. e-6-6-22_กระบวนการเลือกตั้ง ส.ว.
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส  e-6-6-22 ชื่อเรื่อง_กระบวนการเลือกตั้ง ส.ว. (เอกสาร) เจ้าของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปีพิมพ์  พ.ย. พศ. 2542  ...
ศุกร์, 17 มิถุนายน 2011
15. e-6-6-21_รายงานผลการศึกษาโครงการสำรวจความคิดเห็น พรบ.การประชาสัมพันธ์แห่งชาติมีความจำเป็นต่อสังคมไทยหรือไม่
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส e-6-6-21 ชื่อเรื่อง_รายงานผลการศึกษาโครงการสำรวจความคิดเห็น พรบ.การประชาสัมพันธ์แห่งชาติมีความจำเป็นต่อสังคมไทยหรือไม่ โรงพิมพ์ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (เอกสาร) ...
ศุกร์, 17 มิถุนายน 2011
16. e-6-6-20_ก่อนจะเป็นส.ว.
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส  e-6-6-20 ชื่อเรื่อง_ก่อนจะเป็นส.ว. เจ้าของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สำนักประชาสัมพันธ์) ปีพิมพ์ กันยายน พศ. 2548    ...
ศุกร์, 17 มิถุนายน 2011
17. e-6-6-33_การให้ความรู้คนเข้าในแก่ประชาชนเพื่อการตัดสินใจทางการเมือง
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส  e-6-6-33 ชื่อเรื่อง_การให้ความรู้คนเข้าในแก่ประชาชนเพื่อการตัดสินใจทางการเมือง เจ้าของ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (เอกสาร)  ...
ศุกร์, 17 มิถุนายน 2011
18. e-6-6-32_พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ. 2540
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส  e-6-6-32 ชื่อเรื่อง_พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ. 2540 คำอธิบายเรียงมาตรากฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ประมวลคำวินิจฉัยและข้อหารือ เจ้าของ สวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปีพิมพ์  พศ. ...
ศุกร์, 17 มิถุนายน 2011
19. e-6-6-30-31_คำวินิจฉัย คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส  e-6-6-30-31 ชื่อเรื่อง_คำวินิจฉัย คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เจ้าของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปีพิมพ์ พศ. 2540    ...
ศุกร์, 17 มิถุนายน 2011
รหัส e-6-6-29 ชื่อเรื่อง_พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราขการ พศ. 2540-สรุปสาระสำุุคัญ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรี เ้จ้าของ สำนักงานคณกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ...
ศุกร์, 17 มิถุนายน 2011
21. e-6-6-26_สมุดปกขาว ฉบับที่ 11 ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ. ....
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส  e-6-6-26 ชื่อเรื่อง_สมุดปกขาว ฉบับที่ 11 ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ. .... เอกสารสำหรับคณะกรรมาธิการของรัฐสภา โรงพิมพ์  สถาบันนโยบายการศึกษา ปีพิมพ์ ธ.ค. พศ. 2536    ...
ศุกร์, 17 มิถุนายน 2011
22. e-6-6-24_110 คำถาม-คำตอบ คู่มือการใช้พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ. 2540 ฉบับประชาชน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส  e-6-6-24 ชื่อเรื่อง_110 คำถาม-คำตอบ คู่มือการใช้พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ. 2540 ฉบับประชาชน (9 ธ.ค. 2540-2545) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูป (กสร.) ปีพิมพ์   พศ. 2545 ...
ศุกร์, 17 มิถุนายน 2011
23. e-6-6-23_คู่มือการใช้พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ. 2540
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส e-6-6-23 ชื่อเรื่อง_คู่มือการใช้พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ. 2540 (ถ้าอยากได้ข้อมูลของรัฐตามผมมา) ชื่อบรรณาธิการ  นายอุดม  ไกรวัฒนุสสรณ์ โรงพิมพ์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ...
ศุกร์, 17 มิถุนายน 2011
24. e-6-6-44_สารานุกรมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส  e-6-6-44 ชื่อเรื่อง_สารานุกรมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้แต่ง  ศ.ดร. อุกฤษ  มงคลนาวิน ปีพิมพ์ พศ. 2537    ...
ศุกร์, 17 มิถุนายน 2011
e-6-4 / e-6-5 / e-6-6 / e-7-1 / e-7-2 / e-7-3 / e-18-1  ...
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1588 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา