Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา e-6-5

ทั้งหมด 30 ข้อมูลที่พบ

e-6-5-40_เอกสารประกอบเวทีเสวนาวิชาการ เรืองเสรีภาพออนไลน์ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ชั้น 3 ห้องอิศรา ...
จันทร์, 19 มิถุนายน 2017
2. e-6-5-39_กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
e-6-5-39_กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ   รวบรวมโดย  สำนักกฎหมายศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอีเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ...
จันทร์, 21 พฤศจิกายน 2016
3. e-6-5-39_กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
e-6-5-39_กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ   รวบรวมโดย  สำนักกฎหมายศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอีเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ...
จันทร์, 21 พฤศจิกายน 2016
4. e-6-5-38_สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
e-6-5-38 _สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 บรรณาธิการ  ภัคพิชา  จันทรศิริ จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ โรงพิมพ์  บ.ไน์ ...
จันทร์, 22 มิถุนายน 2015
5. e-6-5-37_คู่มือการสอนวิชากฎหมายสื่อมวลชนและวิชาจริยธรรมสื่อมวลชน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
e-6-5-37 _คู่มือการสอนวิชากฎหมายสื่อมวลชนและวิชาจริยธรรมสื่อมวลชน จัดทำโดย  ศูนย์ศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อมวลชน โรงพิมพ์  บ.จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จก. ปีพิมพ์  2556  ...
จันทร์, 22 มิถุนายน 2015
6. e-6-5-36_มาตราการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย(ฉบับวิชาการ)
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส e-6-5-36 ชื่อเรื่อง_มาตราการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย(ฉบับวิชาการ) เจ้าของ  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ปี พ.ศ. 2555  ...
อังคาร, 09 เมษายน 2013
7. e-6-5-36_มาตราการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย(ฉบับวิชาการ)
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส e-6-5-36 ชื่อเรื่อง_มาตราการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย(ฉบับวิชาการ) เจ้าของ  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ปี พ.ศ. 2555  ...
อังคาร, 09 เมษายน 2013
8. E-6-5-35_คำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี 2552 โดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส  E-6-5-35 ชื่อเรื่อง_คำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี 2552 โดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เจ้าของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปี พศ. 2552  ...
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
รหัส  E-6-5-35 ชื่อเรื่อง_คำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี 2552 โดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เจ้าของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปี พศ. 2552  ...
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
10. E-6-5-35_คำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี 2552 โดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส  E-6-5-35 ชื่อเรื่อง_คำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี 2552 โดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เจ้าของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปี พศ. 2552  ...
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
11. e-6-5-34_กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน (หน่วย 1-7)
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส  e-6-5-34 ชื่อเรื่อง_กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน (หน่วย 1-7) ชื่อผู้แต่ง  อ.อรรถสิทธิ์  ชื่นสงวน, ผช.พิศิษฐ์  ชวาลาธวัช, อ.บังเอิญ  มุสิกะพงษ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีพิมพ์ พศ. 2529 ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2011
12. e-6-5-32-33_คู่มือประชาชน : สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ. 2540
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส e-6-5-32-33 ชื่อเรื่อง_คู่มือประชาชน : สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ. 2540 เจ้าของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปีพิมพ์ พศ. ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2011
13. e-6-5-29-31_การบรรยายพิเศษ เรื่อง กฎหมายมหาชนสำหรับนักข่าว
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส e-6-5-29-31 ชื่อเรื่อง_การบรรยายพิเศษ เรื่อง กฎหมายมหาชนสำหรับนักข่าว เจ้าของ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เอกสาร (ปี พศ. 2538)    ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2011
14. e-6-5-28_กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส e-6-5-28 ชื่อเรื่อง_กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน (หน่วย 8-15) ผู้แต่ง   อ.กุลพล  พลวัน, อ.อรรถสิทธิ์  ชื่อสงวน, อ.วิสาร  พันธนะ, รศ. สุกัญญา ตีระวนิช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีพิมพ์ ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2011
15. e-6-5-25_เอกสารประกอบการพิจารณา : ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส  e-6-5-25 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการพิจารณา : ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ โดย  สมชาย  แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โรงพิมพ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ   ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2011
รหัส e-6-5-24 ชื่อเรื่อง_ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุดกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พศ... เอกสาร    ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2011
17. e-6-5-22_รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง กลไกตามมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ. 2540
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส e-6-5-22 ชื่อเรื่อง_รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง กลไกตามมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ. 2540 เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ปีพิมพ์  พศ. 2540    ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2011
18. e-6-5-13_พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2495
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส e-6-5-13 ชื่อเรื่อง_พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2495 ชื่อผู้แต่ง  เฉลิมพล  โสมอินทร์ ปีพิมพ์  พศ.2519    ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2011
19. e-6-5-11_กฎหมายสื่อสารมวลชน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส  e-6-5-11 ชื่อเรื่อง_กฎหมายสื่อสารมวลชน ชื่อผู้แต่ง  รศ. พิศิษฐ์  ชวาลาธวัช  คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพิมพ์ ดอกหญ้า ปีพิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2536    ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2011
20. e-6-5-10_กฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส e-6-5-10 ชื่อเรื่อง_กฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน เจ้าของ สภาทนายความ โรงพิมพ์ เดือนตุลา ปีพิมพ์ พศ. 2540    ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2011
21. e-6-5-9_กฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส e-6-5-9 ชื่อเรื่อง_กฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน เจ้าของ สภาทนายความ โรงพิมพ์  พิมพ์อักษร ปีพิมพ์  พศ. 2539    ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2011
22. e-6-5-8_กฏหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส  e-6-5-8 ชื่อเรื่อง_กฏหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน เจ้าของ สภาทนายความ โรงพิมพ์ สำนักบริหารโครงการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ปีพิมพ์ พศ. 2540    ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2011
23. e-6-5-7_หมิ่นประมาทและดูหมิ่น
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส e-6-5-7 ชื่อเรื่อง_หมิ่นประมาทและดูหมิ่น ชื่อผู้แต่ง  ทนงศักดิ์  ดุลยกาญจน์  ผู้พิพากษา ปีพิมพ์  15 มกราคม 2541    ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2011
24. e-6-5-6_การต่อสู้เพื่อให้กฎหมายการพิมพ์เป็นประชาธิปไตย สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส e-6-5-6 ชื่อเรื่อง_การต่อสู้เพื่อให้กฎหมายการพิมพ์เป็นประชาธิปไตย สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เจ้าของ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย    ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2011
25. e-6-5-5_กฏหมายสำหรับนักหนังสือพิมพ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส e-6-5-5 ชื่อเรื่อง_กฏหมายสำหรับนักหนังสือพิมพ์ ชื่อผู้แต่ง  ผช. พิศิษฐ์  ชวาลาธวัช คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพิมพ์  สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ปีพิมพ์ ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2011
26. e-6-5-4_ขอบเขตการคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส  e-6-5-4 ชื่อเรื่อง_ขอบเขตการคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ชื่อผู้แต่ง บัณฑิต  หลิมสกุล สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพิมพ์  พศ. 2547    ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2011
27. e-6-5-3_รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และบทความเกี่ยวกับงานสื่อสารมวลชน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส e-6-5-3 ชื่อเรื่อง_รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และบทความเกี่ยวกับงานสื่อสารมวลชน ชื่อผู้แต่ง  ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข, จันทรลักษณ์  โชติรัตนดิลก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โรงพิมพ์ ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2011
28. e-6-5-2_คู่มือกฎหมายที่น่ารู้สำหรับนัำกข่าว : การายงานข่าวเชิงสืบสวน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส e-6-5-2 ชื่อเรื่อง_คู่มือกฎหมายที่น่ารู้สำหรับนัำกข่าว : การายงานข่าวเชิงสืบสวน ชื่อผู้แต่ง  มานิจ  สุขสมจิตร  ประธานสถาบันพัฒนาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เจ้าของ สถาบันพัฒนาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2011
29. E-6-5-1_พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พศ. 2542 และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง)
รหัส E-6-5-1 ชื่อเรื่อง_พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พศ. 2542 และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้แต่ง / เจ้าของ  กลุ่มนิติการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2011
e-6-4 / e-6-5 / e-6-6 / e-7-1 / e-7-2 / e-7-3 / e-18-1  ...
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1566 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา