Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา d-6-3

ทั้งหมด 29 ข้อมูลที่พบ

1. D-6-3-47_การสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่12 ประจำปี2559
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
D-6-3-47_การสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่12 ประจำปี2559 หัวข้อ ปฎิรูปสื่อ : ทางออกสังคมไทย ? วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง JM402 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์) ...
จันทร์, 19 มิถุนายน 2017
D-6-3-46_เอกสารประกอบการประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี 2558 สัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 10 "ปฏิวัติคนข่าว ทุน-อุดมการณ์ การปรับตัวของ จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ...
อังคาร, 09 พฤษภาคม 2017
3. D-6-3-45_เอกสารโครงการ World Press Freedom day วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พฤษภาคม-ความคิดเห็นบุคคลสำคัญ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
D-6-3-45 ชื่อเรื่อง_เอกสารโครงการ World Press Freedom day วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พฤษภาคม-ความคิดเห็นบุคคลสำคัญ เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ปีพิมพ์ 3 พฤษภาคม พศ. 2553 วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ...
อังคาร, 05 ตุลาคม 2010
4. D-6-3-44_เสรีภาพสื่อ? บทความส่งเข้าประกวดหัวเรื่อง สื่อเสรีจะร่วมสร้างสันติภาพได้อย่างไร (3 พฤษภาคม 2553)
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-6-3-44 ชื่อเรื่อง_เสรีภาพสื่อ? บทความส่งเข้าประกวดหัวเรื่อง สื่อเสรีจะร่วมสร้างสันติภาพได้อย่างไร (3 พฤษภาคม 2553) เจ้าของ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย ปีพิมพ์  3 พฤษภาคม พศ. ...
พุธ, 21 กรกฏาคม 2010
รหัส D-6-3-5 ชื่อเรื่อง _ เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายนักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน (กวส) : สื่อเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายสื่อ จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
6. D-6-3-1_เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพื่อจัดทำร่างพรบ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-3-1 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพื่อจัดทำร่างพรบ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย เครือข่ายองค์กรสื่อเพื่อประชาชน คณะทำงานติดตามมาตรา ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
รหัส D-6-3-7-9 ชื่อเรื่อง_การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่องการร่างกรอบความคิดในการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม "สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ" วันที่ 7 พฤศจิกายน พศ. 2540  ณ  สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
8. D-6-3-6_การสัมมนาเรื่องกรอบความคิดในการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-3-6 ชื่อเรื่อง_การสัมมนาเรื่องกรอบความคิดในการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันที่ 21 พฤศจิกายน ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
9. D-6-3-10_เสวนาระดมความคิดเห็น "คู่มือการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง"
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-3-10 ชื่อเรื่อง_เสวนาระดมความคิดเห็น "คู่มือการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง" จัดโดย  โต๊ะข่าวภาคใต้ ศูนย์ข่าวอิศรา สถาบันอิศรา ร่วมกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
10. D-6-3-11_พิธีมอบรางวัลข่าว และสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2551
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-3-11 ชื่อเรื่อง_พิธีมอบรางวัลข่าว และสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2551 จัดโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิืพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย องค์การยูนิเซฟประเทศไทย วันที่ 20 พฤศจิกายน ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
11. D-6-3-12-13_เอกสารประกอบสัมมนา กระเทาะโลกมือเศรษฐกิจไทย ครี่งปีหลังเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้อย่างไร
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-3-12-13 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบสัมมนา กระเทาะโลกมือเศรษฐกิจไทย ครี่งปีหลังเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้อย่างไร โดย  นายธารินทร์  นิมมานเหมินทร์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จัดโดย สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
12. D-6-3-14_สัมมนาผู้สอนวิชการหนังสือพิมพ์ "การปฏิรูปสื่อมวลชน"
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-3-14 ชื่อเรื่อง_สัมมนาผู้สอนวิชการหนังสือพิมพ์ "การปฏิรูปสื่อมวลชน" อภิปราย "CIvic Journalism : Trend of the 21th Century Newspaper โดย Jan Schaffer , ไพศาล ศรีจรัสจรรยา ,  กวี จงกิจถาวร ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
13. D-6-3-15_เอกสารประกอบสัมมนาเรื่องบทบาทของสื่อมวลชนต่อการเลือกตั้ง
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-3-15 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบสัมมนาเรื่องบทบาทของสื่อมวลชนต่อการเลือกตั้ง สัมมนาเชิงปฏิบัติการเีกี่ยวกับการเลือกตั้งโครงการค่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
14. D-6-3-18_เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งพบสื่อมวลชน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-3-18 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งพบสื่อมวลชน โครงการปฏิบัติการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โครงการค่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ฺ 16-17 กรกฎาคม 2541  "ค่ายห่วยน้ำใส"   ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
รหัส D-6-3-16 ชื่อเรื่อง_รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อนำไปสู่สังคมการเรียนรู้บทเรียนจาก IPDC - UNESCOสู่สังคมไทย เจ้าของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 16 กันยายน ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
16. D-6-3-19-21_ธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พศ. 2540
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-3-19-21 ชื่อเรื่อง_ธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พศ. 2540 เจ้าของ คณะกรรมการจัดทำธรรมนูญ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ปีพิมพ์ พศ. 2540    ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
17. D-6-3-22-25_สมุดปกขาว : ความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปการใช้กฎหมายหมิ่นประมาท
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-6-3-22-25 ชื่อเรื่อง_สมุดปกขาว : ความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปการใช้กฎหมายหมิ่นประมาท เ้จ้าของ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ วันที่ 7 ตุลาคม พศ. 2547    ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
รหัส D-6-3-26 ชื่อเรื่อง_ประมวลความเห็นของพระสังฆาธิการทั่วประเทศต่อกรณีร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับ "คุมกำเนิดพระ" การแทรกแซงชี้นำทางการปกครองคณะสงฆ์ ของนักการเมือง และข้าราชการ เจ้าของ ศูนย์ประสานงานสงฆ์แห่งประเทศไทย ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
19. D-6-3-27_การสัมมนารัฐกับสื่อมวลชนไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมือง
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-3-27 ชื่อเรื่อง_การสัมมนารัฐกับสื่อมวลชนไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมือง เจ้าของ สภาการหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส และ IRASEC วันที่ ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
20. D-6-3-31-32_การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2544 ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-3-31-32 ชื่อเรื่อง_การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2544 ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข่าวสิ่งแวดล้อม กรณี ศึกษา พรบ. ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
21. D-6-3-30_โครงการค่ายรักการอ่าน "กระจิ๊บกระจ๊าบพิราบน้อย"
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-3-30 ชื่อเรื่อง_โครงการค่ายรักการอ่าน "กระจิ๊บกระจ๊าบพิราบน้อย" โดย สโมสรนักข่าวอ่านและห้างพาต้าปิ่นเกล้า วันที่ี 16-20 ตุลาคม พศ. 2547    ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
รหัส  D-6-3-29 ชื่อเรื่อง_สรุปผลการสัมมนา "องค์กรอิสระกับสื่อมวลชนภูมิภาคเพื่อปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ" เจ้าของ คณะอนุกรรมการสื่อสาร และความสัมพันธ์ในสังคมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
23. D-6-3-28_สอบปี กฎหมายสิ่งแวดล้อม
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-3-28 ชื่อเรื่อง_สอบปี กฎหมายสิ่งแวดล้อม วันที่ 17 เมษายน 2540    ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
24. D-6-3-42-43_โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"วิกฤตปะการัง"
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-6-3-42-43 ชื่อเรื่อง_โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"วิกฤตปะการัง" เจ้าของ ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2544 ณ เกาะเต่า จ. สุราษฎร์ธานี ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
รหัส D-6-3-40-41 ชื่อเรื่อง_คำกล่าวปาฐกถาพิเศษของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) เรื่อง นโยบายรัฐบาลกับอนาคตอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย สัมมนา "อนาคตอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ใครกำหนด?" วันที่ 13 ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
26. D-6-3-39_เอกสารประกอบการสัมมนาประเทศไทยจะเสียอะไรถ้ากฎหมายอีคอมเมิร์ซไม่คืบ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-3-39 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการสัมมนาประเทศไทยจะเสียอะไรถ้ากฎหมายอีคอมเมิร์ซไม่คืบ ชื่อผู้แต่ง มนู  อรดีดลเชษฐ์  นายกกิติมศักดิ์สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
27. D-6-3-38_การเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ 3 รายงานข่าวเลือกตั้ง อย่างไรให้การเมืองไทยปฏิรูป
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-3-38 ชื่อเรื่อง_การเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ 3 รายงานข่าวเลือกตั้ง อย่างไรให้การเมืองไทยปฏิรูป จัดโดย คณะกรรมการความร่วมมือวิชาการและวิชาีชีพ (กวช.) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
28. D-6-3-33-37_เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2544 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-3-33-37 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2544 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เจ้าของ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ วันที่ 20 พฤษภาคม พศ. 2544 อาคารฐานเศรษฐกิจ ถ.วิภาวดีรังสิต ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
d-5-1 / d-5-2 / d-5-3 / d-5-4 / d-5-5 / d-5-6 / d-6-1 / d-6-2 / d-6-3  ...
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1208 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา