Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา d-6-2

ทั้งหมด 15 ข้อมูลที่พบ

1. D-6-2-40_เอกสารสรุปการประชาสัมพันธ์ งานThailan Press Fair 2004 (พศ. 2547)
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-2-40 ชื่อเรื่อง_เอกสารสรุปการประชาสัมพันธ์ งานThailan Press Fair 2004 (พศ. 2547) จัดทำเอกสารโดย บริษัท คิธ แอนด์ คิน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ...
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
2. D-6-2--39_เอกสารประกอบโครงการอบรม"พัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุอย่างมืออาชีพ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-2--39 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบโครงการอบรม"พัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุอย่างมืออาชีพ จัดโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ...
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
3. D-6-2-38_โครงการหนังสือรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ในรอบปี 2550
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-2-38 ชื่อเรื่อง_โครงการหนังสือรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ในรอบปี 2550(เอกสาร) เจ้าของ ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย    ...
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
รหัส D-6-2-41 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการประชุมเครื่อข่ายนักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน (กวส.): สื่อเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายสื่อ เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ...
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
5. D-6-2-44_กฎหมายรัฐธรรมนูญไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-2-44 ชื่อเรื่อง_กฎหมายรัฐธรรมนูญไทย (เอกสารประกอบบรรยาย) โดย  ศ.ดร. บวรศักดิ์  อุวรรโณ  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปี พศ.  2550    ...
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
6. D-6-2-45_เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแผนงานด้านสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-2-45 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแผนงานด้านสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่ วันที่ 5 ตุลาคม 2550 ณ พนาศรมรีสอร์ท บางใหญ่ จ.นนทบุรี  ...
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
รหัส D-6-2-43 ชือเรื่อง_ความต้องการของประชาชนและสังคมต่อบทบาทและความเป็นกลางทางการเมืองในการนำเสนอรายการของผู้ประกอบการเคเบิลทีวี นักวิจัย   นายกิจธิพัฒน์  ทัศวิล หลักสูตรผู้บริหารสื่อสารมวลชนระดับกลาง ...
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
8. D-6-2-42_เอกสารอบรมนักข่าวใหม่2553 และรายงานสถานการณ์สื่อบางส่วน2553
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-2-42 ชื่อเรื่อง_เอกสารอบรมนักข่าวใหม่2553 และรายงานสถานการณ์สื่อบางส่วน2553 เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ปีพศ. 2553    ...
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
9. D-6-2-37_เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-2-37 ชื่อเรื่อง_เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีราืยชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง สำนักพิมพ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปีพิมพ์ ...
พฤหัสบดี, 16 กันยายน 2010
10. D-6-2-35-36_เอกสารประกอบการเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนพัฒนาการเมือง พศ. 2550
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-6-2-35-36 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนพัฒนาการเมือง พศ. 2550 จัดโดย คณะกรรมการแผนพัฒนาการเมือง สภาพัฒนาการเมือง วันที่ 16-26 กุมภาพันธ์  2553      ...
พุธ, 21 กรกฏาคม 2010
11. D-6-2-1-17_การสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ทิศทางโทรทัศน์ไทยในทศวรรษหน้า
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-2-1-17 ชื่อเรื่อง_การสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ทิศทางโทรทัศน์ไทยในทศวรรษหน้า เจ้าของ มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์, สาขานิเทศศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
12. D-6-2-18-22_เอกสารประกอบ การสัมมนา "จับชีพจรกรุงเทพฯ : ข่าวสารเพื่อชุมชนและคนเมือง"
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-2-18-22 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบ การสัมมนา "จับชีพจรกรุงเทพฯ : ข่าวสารเพื่อชุมชนและคนเมือง" เจ้าของ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนาธรรมแห่งชาติ บางกอกฟอรั่ม สนับสนุนโดย ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
13. D-6-2-27-29_ร่างคู่มือการรายงานข่าวความสัมพันธ์ ไทย-ลาว "ไทยบ่อฮู้ซาวลาวไม่รู้ยี่สิบ"
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-2-27-29 ชื่อเรื่อง_ร่างคู่มือการรายงานข่าวความสัมพันธ์ ไทย-ลาว "ไทยบ่อฮู้ซาวลาวไม่รู้ยี่สิบ" เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสปป. ลาว ปีพิมพ์ พศ. 2550  ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
รหัส D-6-2-30-34 ชื่อเรื่อง_กึ่งทศวรรษชมรมนักข่าิวสิ่งแวดล้อม : สัมมนาเชิงปฏิบัติการชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์  บางจาก ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
d-5-1 / d-5-2 / d-5-3 / d-5-4 / d-5-5 / d-5-6 / d-6-1 / d-6-2 / d-6-3  ...
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1206 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา