Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา d-6-1

ทั้งหมด 44 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. D-6-1-51_หนังสือพิมพ์ฝึกหัด-อบรมพิราบน้อยรุ่นที่ 13 ปี 2553
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-1-51 ชื่อเรื่อง_หนังสือพิมพ์ฝึกหัด-อบรมพิราบน้อยรุ่นที่ 13  ปี 2553 จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย    ...
พุธ, 08 กันยายน 2010
2. D-6-1-50_สรุปความคิดเห็นการอบรมเชิงปฎิบัติการ "พิราบน้อย" รุ่นที่ 10
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-1-50 ชื่อเรื่อง_สรุปความคิดเห็นการอบรมเชิงปฎิบัติการ "พิราบน้อย" รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2550 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก    ...
พุธ, 08 กันยายน 2010
3. D-6-1-49_เอกสารโครงการจัดเวทีระดมความคิดเห็น "คิดเพื่อประเทศไทย คิดไปข้างหน้า"
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-6-1-49 ชื่อเรื่อง_เอกสารโครงการจัดเวทีระดมความคิดเห็น "คิดเพื่อประเทศไทย คิดไปข้างหน้า" ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2550 จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ...
พุธ, 08 กันยายน 2010
4. D-6-1-48_เอกสารนโยบายเพื่อเผยแพร่แนวความคิด การส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-6-1-48 ชื่อเรื่อง_เอกสารนโยบายเพื่อเผยแพร่แนวความคิด การส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน มาตรการสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 เจ้าของ กระทรวงศึกษาธิการ ...
พุธ, 08 กันยายน 2010
5. D-6-1-47_เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ระดับภาค
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-1-47 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ระดับภาค : ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เจ้าของ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ...
พุธ, 08 กันยายน 2010
6. D-6-1-46_โครงการวิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล ปากกา เรือใบ ซุปเปอร์มินิมาราธอน-Thai Press Super Minimarathon
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-1-46 ชื่อเรื่อง_โครงการวิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล ปากกา เรือใบ ซุปเปอร์มินิมาราธอน-Thai Press Super Minimarathon วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2545 ณ สวนหลวง ร.9    ...
พุธ, 08 กันยายน 2010
รหัส  D-6-1-45 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ระดมความคิดครบรอบ 7 ปี การใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าของ สำนักงานป้องกันทุจริตภาครัฐ  (ปปช.) 11 สิงหาคม 2553   ...
พุธ, 08 กันยายน 2010
8. D-6-1-44_วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-6-1-44 ชื่อเรื่อง_วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ต.ค. -ธ.ค. 2552    ...
พุธ, 08 กันยายน 2010
9. D-6-1-43_Ombudsman
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-6-1-43 ชื่อเรื่อง_Ombudsman        ...
พุธ, 08 กันยายน 2010
10. D-6-1-42_Seminar on East Asian Economy : Crisis and Recovery
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-6-1-42 ชื่อเรื่อง_Seminar on East Asian Economy : Crisis and Recovery 29 November - 3 December 1999      ...
พุธ, 08 กันยายน 2010
11. D-6-1-41_สื่อมวลชนกับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-1-41 ชื่อเรื่อง_สื่อมวลชนกับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และซีป้า วันที่ 13 กรกฎาคม 2547 ...
พุธ, 08 กันยายน 2010
12. D-6-1-40_20ปี สาระกับถุงยางอนามัย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-6-1-40 ชื่อเรื่อง_20ปี สาระกับถุงยางอนามัย เจ้าของ กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปีพิมพ์ พศ. 2553    ...
พุธ, 08 กันยายน 2010
13. D-6-1-39_108ปีกรมสรรพาวุุธทหารบก
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-1-39 ชื่อเรื่อง_108ปีกรมสรรพาวุุธทหารบก ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2553    ...
พุธ, 08 กันยายน 2010
14. D-6-1-1_Protection Seminar for Exiled Burmese Journalists
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-1-1 ชื่อเรื่อง_Protection Seminar for Exiled Burmese Journalists เจ้าของ Burma News International, seapa วันที่  31 Oct - 1 Nov. 2005  ณ Chiangmai Thailand    ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
รหัส D-6-1-2-3_ ชื่อเรื่่อง โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จัดทำโดย จังหวัดทหารบกปัตตานี ปีพิมพ์  พศ. 2549  ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
16. D-6-1-4_โครงการศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.)
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-1-4 ชื่อเรื่อง_โครงการศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.) : รายงานการประชุมวิชาการเข้าใจเข้าถึงสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เจ้าของ ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
รหัส  D-6-1-5 ชื่อเรื่อง_บันทึกการเดินทางร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากเหนือ อีสาน จรดใต้ ปีพิมพ์  พศ. 2546  ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
18. D-6-1-6_เอกสารรายงานการศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานสำหรับอาจารย์สาขา หนังสือพิมพ์ ปี 2550
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-1-6 ชื่อเรื่อง_เอกสารรายงานการศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานสำหรับอาจารย์สาขา หนังสือพิมพ์ ปี 2550 เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันอิศราฯ ปีพิมพ์ พศ. 2550  ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
19. D-6-1-7_เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูหลังสีนามิในมิติสังคมและมนุษย์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-1-7 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูหลังสีนามิในมิติสังคมและมนุษย์ เจ้าของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยร่วมกับ เครือข่ายวิชาการในมหาวิทยาลัย และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการฟื่นฟูชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
รหัส D-6-1-8 ชื่อเรื่อง_เค้าโครงแผนแม่บทพัฒนาการเมืองโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเมือง สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย    ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
21. D-6-1-9_รายงานสรุปผลการวิจัยเรื่องคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติที่สวนผึ้ง โครงการเด็กไร้รัฐ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-1-9 ชื่อเรื่อง_รายงานสรุปผลการวิจัยเรื่องคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติที่สวนผึ้ง โครงการเด็กไร้รัฐ โดย  รศ.ดร. พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร และคณะ สำนักพิมพ์  โครงการเด็กเยาวชนและธรรมชาติภายใต้มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
รหัส D-6-1-10 ชื่อเรื่อง_บทความวิชาการประำำำกอบการสัมมนา"รัฐบาลโปร่งใสมิติใหม่แห่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน สิทธิของบุคคลในการรับรู้ข่าวสารของทางราชการ อิสระของข่าวสาร เจ้าของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
23. D-6-1-11,18_สรุปบรรยายการสัมมนาประจำปี เรื่อง องค์การพัฒนาเอกชนไทยรุกไปข้างหน้ากับงานพัฒนาด้านเอดส์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-1-11,18 ชื่อเรื่อง_สรุปบรรยายการสัมมนาประจำปี เรื่อง องค์การพัฒนาเอกชนไทยรุกไปข้างหน้ากับงานพัฒนาด้านเอดส์ เจ้าของ คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) วันที่ 14-16 ธันวาคม พศ. 2538 ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
24. D-6-1-13_รายงานการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทย กับองค์การยูเนสโกในสหัสวรรษใหม่
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-1-13 ชื่อเรื่อง_รายงานการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทย กับองค์การยูเนสโกในสหัสวรรษใหม่ เจ้าของ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
25. D-6-1-14_เอดส์ : การต่อสู้และความหวังการสัมมนาระดับชาติเรื่องเอดส์ ครั้งที่ 9
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-1-14 ชื่อเรื่อง_เอดส์ : การต่อสู้และความหวังการสัมมนาระดับชาติเรื่องเอดส์ ครั้งที่ 9 เจ้าของ สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 7-9 กรกฎาคม ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
รหัส D-6-1-15 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมาิธิการด้านผู้สูงอายุในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและความมั่นคงของมนุษย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เจ้าของ สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
27. D-6-1-16_ONEC FORUM ครั้งที่ 2/2540 "คณิตศาสตร์ของเด็กไทยในเวทีโลก
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-1-16 ชื่อเรื่อง_ONEC FORUM ครั้งที่ 2/2540 "คณิตศาสตร์ของเด็กไทยในเวทีโลก เจ้าของ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มงานแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
28. D-6-1-17_สรุปย่อ : รายงานการปฏิรูปการศึกษา
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-1-17 ชื่อเรื่อง_สรุปย่อ : รายงานการปฏิรูปการศึกษา เจ้าของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ปีพิมพ์ พศ. 2540  ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
29. D-6-1-19-33_การปฎิรูปการศึกษาเพื่อการยกเครื่องทางปัญญาของประเทศไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-1-19-33 ชื่อเรื่อง_การปฎิรูปการศึกษาเพื่อการยกเครื่องทางปัญญาของประเทศไทย ชื่อผู้แต่ง  ศ.นพ. ประเวศ วะสี สำนักพิมพ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย ปีพิมพ์ 21 ก.ค. 2538  ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
30. D-6-1-20_รายงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยความอยู่เย็นเป็นสุข
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-6-1-20 ชื่อเรื่อง_รายงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยความอยู่เย็นเป็นสุข ปีพิมพ์ พศ. 2548  ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1202 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา