Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา d-5-4

ทั้งหมด 18 ข้อมูลที่พบ

รหัส  D-5-4-42 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนและการอบรมวิชาการหนังสือพิมพ์ รุ่นที่ 1 จัดโดย คณะทำงานประสานความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและนักวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ...
ศุกร์, 29 มกราคม 2010
2. D-5-4-26_เอกสารประกอบการสัมมนา "กรอบความคิดในการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ"
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-4-26 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการสัมมนา "กรอบความคิดในการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ" จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ...
ศุกร์, 29 มกราคม 2010
3. D-5-4-34_การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง สิทธิของนักข่าวภายใต้ พรบ.แรงงานฉบับใหม่
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-4-34 ชื่อเรื่อง_การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง สิทธิของนักข่าวภายใต้ พรบ.แรงงานฉบับใหม่ จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย วันที่ 11-12 กันยายน 2542 ณ วังยางพาร์ครีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี  ...
ศุกร์, 29 มกราคม 2010
4. D-5-4-44_การปฏิรูปสื่อมวลชน สัมมนาผู้สอนวิชาการหนังสือพิมพ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-4-44 ชื่อเรื่อง_การปฏิรูปสื่อมวลชน สัมมนาผู้สอนวิชาการหนังสือพิมพ์ วันที่ 11-13 ธันวาคม 2541 ณ โรงแรมแกรนโซเล่ พัทยา จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  ...
ศุกร์, 29 มกราคม 2010
5. D-5-4-3_การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิของนักข่าวภายใต้ พรบ. แรงงานฉบับใหม่
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-5-4-3 ชื่อเรื่อง_การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิของนักข่าวภายใต้ พรบ. แรงงานฉบับใหม่ จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สหพันธ์นักหนังสือพิมพ์นานาชาติ วันที่ 11-12 กันยายน 2542 ...
ศุกร์, 29 มกราคม 2010
6. D-5-4-8_การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนตในงานข่าว
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-4-8 ชื่อเรื่อง_การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนตในงานข่าว จัดโดย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันที่ 19 ตุลาคม 2544  ...
ศุกร์, 29 มกราคม 2010
7. D-5-4-21_การสัมมนานักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ข้อมูลหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-4-21 ชื่อเรื่อง_การสัมมนานักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ข้อมูลหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย วันที่ 19-23 สิงหาคม 2541  ...
ศุกร์, 29 มกราคม 2010
8. D-5-4-1_การสัมมนานักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-5-4-1 ชื่อเรื่อง_การสัมมนานักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันที่ 19-23 สิงหาคม 2541  ...
ศุกร์, 29 มกราคม 2010
9. D-5-4-19_บันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวอาวุโส
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-4-19 ชื่อเรื่อง_บันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวอาวุโส ระหว่างวันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2542 โดย เทียมใจ ทองเมือง  ...
ศุกร์, 29 มกราคม 2010
10. D-5-4-18_บทบาทของสื่อมวลชนในธรรมาภิบาลในสังคมไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-5-4-18 ชื่อเรื่อง_บทบาทของสื่อมวลชนในธรรมาภิบาลในสังคมไทย วันที่ 23 สิงหาคม 2542 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  ...
ศุกร์, 29 มกราคม 2010
11. D-5-4-13_การปฐมนิเทศโครงการเสริมทักษะวิชาชีพหนังสือพิมพ์ รุ่นที่2
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-5-4-13 ชื่อเรื่อง_การปฐมนิเทศโครงการเสริมทักษะวิชาชีพหนังสือพิมพ์ รุ่นที่2 จัดโดย คณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ (กวช.) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
12. D-5-4-9_เอกสารประกอบการสัมมนาสิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวของสื่อมวลชนกับกระบวนการยุติธรรม
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-4-9 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการสัมมนาสิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวของสื่อมวลชนกับกระบวนการยุติธรรม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2545 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
13. D-5-4-36_ค่ายกระจ้บกระจาบพิราบน้อย รุ่นที่ 3
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-4-36 ชื่อเรื่อง_ค่ายกระจ้บกระจาบพิราบน้อย รุ่นที่ 3 จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย วันที่ 16-19 ตุลาคม 2549  ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
14. D-5-4-37_เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ โครงการศึกษาดูงานสำหรับอาจารย์สาขาหนังสือพิมพ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-4-37 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ โครงการศึกษาดูงานสำหรับอาจารย์สาขาหนังสือพิมพ์ จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันอิศรา วันที่ 22 เมษายน -11 พฤษภาคม 2550 ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
15. D-5-4-39_Clipping งานรวมพล คนข่าว
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-4-39 ชื่อเรื่อง_Clipping งานรวมพล คนข่าว ระหว่าง วันที่ 2-5 กันยายน 2547  ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
16. D-5-4-43_เอกสารประกอบการสัมมนา สิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวของสื่อมวลชนกับกระบวนการยุติธรรม
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-4-43 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการสัมมนา สิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวของสื่อมวลชนกับกระบวนการยุติธรรม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2545 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
17. D-5-4-24,25,40_เอกสารประกอบการสัมมนา ชำแหละพรบ.ข้อมูลข่าวสาร หนทางสู่การปฏิบัติ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-5-4-24-25,40 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการสัมมนา ชำแหละพรบ.ข้อมูลข่าวสาร หนทางสู่การปฏิบัติ วันที่ 12 มิถุนายน 2541 ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
d-5-1 / d-5-2 / d-5-3 / d-5-4 / d-5-5 / d-5-6 / d-6-1 / d-6-2 / d-6-3  ...
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1219 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา