Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา d-5-2

ทั้งหมด 27 ข้อมูลที่พบ

รหัส D-5-2-43 ชื่อเรื่อง_องค์การอิสระกับสื่อมวลชนภูิมิภาค เพื่อปกป้อง คุ้มครองและส่งเสริม สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ จัดโดย อนุกรรมการสื่อสารและความสัมพัน์ในสังคม คณะกรรมากรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
2. D-5-2-36_เอกสารประกอบเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำร่างคู่มือการรายงานข่าวความมั่นคง
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-36 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำร่างคู่มือการรายงานข่าวความมั่นคง โครงการสื่อสันติภาพ : คู่มือรายงานข่าวความมั่นคง จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันที่ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
3. D-5-2-35_เอกสารประกอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคเหนือ ประจำปี 2547
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-35 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคเหนือ ประจำปี 2547 จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันที่ 19-20 มิถุนายน 2547 ณ โรงแรมเกาะลอยโกลเด้นท์ปาร์ค ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
4. D-5-2-34_การอบรมเชิงปฎิบัติการนักข่าววิทยุรุ่น 1
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-34 ชื่อเรื่อง_การอบรมเชิงปฎิบัติการนักข่าววิทยุรุ่น 1 จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย วันที่ 31 สิงหาคม -2 กันยายน พศ. 2544 ณ โรงแรมสวนบวกหาดชะอำ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
5. D-5-2-33_ตัวอย่างสคริตปรายการวิทยุของ BBC ภาคภาษาไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-5-2-33 ชื่อเรื่อง_ตัวอย่างสคริตปรายการวิทยุของ BBC ภาคภาษาไทย จัดโดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย วันที่ 8-11 กรกฎาคม 2547 ณ สถาบันราชภัฎวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี  ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
6. D-5-2-32_เอกสารรายงานข่าวสิ่งแวดล้อม
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-32 ชื่อเรื่อง_เอกสารรายงานข่าวสิ่งแวดล้อม    ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
7. D-5-2-31_ถอดเทปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักข่าวหนังสือพิมพ์ท้ิองถิ่น ครั้งที่4
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-5-2-31 ชื่อเรื่อง_ถอดเทปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักข่าวหนังสือพิมพ์ท้ิองถิ่น ครั้งที่4 จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันที่ 27-30 กันยายน 2544  ณ ศุภาลัยป่าสักรีสอร์ท จ.สระบุรี ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
8. D-5-2-30_Workshopon Radio Journalists ' Skills Development I
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-30 ชื่อเรื่อง_Workshopon Radio Journalists ' Skills Development I จัดโดย สมาคมนักข่าวแ่ห่งประเทศไทย วันที่ 15-24 พฤศจิกายน 1999  ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
9. D-5-2-29_เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการทำข่าวสืบสวนสอบสวน ศึกษากรณีการเจาะข่าวงบประมาณ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-29 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการทำข่าวสืบสวนสอบสวน ศึกษากรณีการเจาะข่าวงบประมาณ จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2540 ณ วังยางรีเวอร์พาร์ครีสอร์ท ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
10. D-5-2-28_เอกสารการเสวนาเรื่อง ร่าง พรบ.ประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-28 ชื่อเรื่อง_เอกสารการเสวนาเรื่อง ร่าง พรบ.ประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ FES วันที่ 19 พฤษภาคม 2543  ณ โรงแรมอิมเพรส กทม.   ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
11. D-5-2-26_ทำเนียบนักข่าวพิราบน้อย รุ่น 5
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-26_ ชื่อเรื่อง ทำเนียบนักข่าวพิราบน้อย รุ่น 5 วันที่ 28-30 มิถุนายน 2545 ณ คลองทรายรีสอร์ท จ.นครราชสีมา  ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
12. D-5-2-24_การอบรมเชิงปฏิิบัติการ นักข่าวพิราบน้อยรุ่นที่3
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-24-25 ชื่อเรื่อง_การอบรมเชิงปฏิิบัติการ นักข่าวพิราบน้อยรุ่นที่3 จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย วันที่ 30 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2543 ณ วังยางรีเวอร์พาร์ครีสอร์ท จ. สุพรรณบุรี ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
13. D-5-2-23_คู่มือผู้ร่วมแสดงงาน Thailand Press Fair 2004
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-23 ชื่อเรื่อง_คู่มือผู้ร่วมแสดงงาน Thailand Press Fair 2004 เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย วันที่ 2-5 กันยายน 2547 ณ อาคาร 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อินแพ็คเมืองทองธานี ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
14. D-5-2-21_สถานการณ์ด้านสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในรอบปี 2546
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-21 ชื่อเรื่อง_สถานการณ์ด้านสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในรอบปี 2546 เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เดือน กุมภาพันธ์ 2547  ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
15. D-5-2-19_เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย รุ่นที่3
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-19 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย รุ่นที่3 จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย มูลนิธิ แสงชัย สุนทรวัฒน์ , บริษัท เทเลคอมเอเซียฯ, ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
16. D-5-2-16-18_เอกสารประกอบการเสวนา คร้ง2/2544
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-16-18 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการเสวนา คร้ง2/2544 คณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพสื่อสารมวลชน (กวส.) เรื่อง วิชาพื้นฐานในหลักสูตรด้านนิเทศศาสตร์ วันที่ 28 มิุถุนายน 2544 มหาวิทายาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
17. D-5-2-13_กองทุนกู้ยืมเพื่อส่งเสริมอาชีพ-รายงานผลการดำเนินงาน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-13 ชื่อเรื่อง_กองทุนกู้ยืมเพื่อส่งเสริมอาชีพ-รายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักข่าวในภาวะวิกฤต โดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
18. D-5-2-11_รายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักข่าวในภาวะวิกฤต
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-11 ชื่อเรื่อง_รายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักข่าวในภาวะวิกฤต จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เดือน ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
19. D-5-2-9_เอกสารประกอบสัมมนา"การปรับตัวของสื่อมวลชนในยุควิกฤตเศรษฐกิจ"
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-9 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบสัมมนา"การปรับตัวของสื่อมวลชนในยุควิกฤตเศรษฐกิจ" จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย วันที่ 24-25 เมษายน 2541 ณ ศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี สนับสนุนโดย ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
20. D-5-2-8_training for trainner นักข่าวิทยุ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-5-2-8 ชื่อเรื่อง_training for trainner นักข่าวิทยุ จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันที่ 26-28 มิถุนายน 2543 ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
21. D-5-2-7_เอกสารประกอบการอภิปราย สื่ำอมวลชนกับการพัฒนาศักยภาพชุมชน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-7 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการอภิปราย สื่ำอมวลชนกับการพัฒนาศักยภาพชุมชน จัดโดย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย วันที่ 25 มกราคม 2545 ณ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
22. D-5-2-6_เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ"นักข่าวพิราบน้อย"
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-6 ชื่เรื่อง_เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ"นักข่าวพิราบน้อย" จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2541 ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด    ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
23. D-5-2-5_เอกสารรายงานการศึกดูงานโครงการดูงานสำหรับอาจารยืสาขาหนังสือพิมพ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-5 ชื่อเรื่อง_เอกสารรายงานการศึกดูงานโครงการดูงานสำหรับอาจารยืสาขาหนังสือพิมพ์ วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน -11 พฤษภาคม 2550 จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันอิศรา ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
24. D-5-2-4_สมุดปกขาว ความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปการใช้กฎหมายหมิ่นประมาท
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-5-2-4 ชื่อเรื่อง_สมุดปกขาว ความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปการใช้กฎหมายหมิ่นประมาท เจ้าของ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  ...
พุธ, 27 มกราคม 2010
25. D-5-2-2_สรุปรายงานที่ได้จาการโครงการศึกษาดูงานสำหรับอาจารย์สาขาหนังสือพิมพ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-2 ชื่อเรื่อง_สรุปรายงานที่ได้จาการโครงการศึกษาดูงานสำหรับอาจารย์สาขาหนังสือพิมพ์ จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันอิศรา  ...
พุธ, 27 มกราคม 2010
26. D-5-2-1_การประุชุมใหญ่สามัญประจำปี 2547เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคตะวันออก
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-5-2-1 ชื่อเรื่อง_การประุชุมใหญ่สามัญประจำปี 2547เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคตะวันออก วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2547  ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
d-5-1 / d-5-2 / d-5-3 / d-5-4 / d-5-5 / d-5-6 / d-6-1 / d-6-2 / d-6-3  ...
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1217 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา