Home 2552_16-17กค52-การประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อมวลชน
Thai Journalist Association : สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย - 2552_16-17กค52-การประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อมวลชน

โครงการประชุมวิชาการวิชาชีพสื่อสารมวลชน ระดับชาติ
หัวข้อ “บทเรียนสื่อ : อำนาจรัฐ อำนาจทุน อำนาจประชาชน ? ”  
โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา
สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย
วันเสาร์ที่ ๑๖ – วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี
..........................................


หลักการและเหตุผล
ในช่วงที่ผ่านมา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและนักวิชาการสื่อสารมวลชน เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ โดยได้ดำเนินการโครงการหลายโครงการ เช่น โครงการห้องเรียนสาธารณะ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์วิชาชีพในการรายงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ โครงการพิราบน้อย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพหนังสือพิมพ์ให้กับนักศึกษาสาขาหนังสือพิมพ์ โครงการประชุมวิชาการวิชาชีพสื่อสารมวลชน เพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนมุมมองที่สร้างสรรค์ต่อประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการความร่วมมือวิชาชีพและวิชาการสื่อสารมวลชน (กวส.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการอาสาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นผู้ดำเนินการ

เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน การประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างมากและกว้างขวาง  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรวิชาชีพสื่อ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของการช่วยแก้วิกฤติ รวมทั้งบทบาทของการส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพสื่อ ให้สื่อสารมวลชนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคม โดยที่คณะกรรมการ กวส. เป็นความร่วมมือกันระหว่างนักวิชาชีพ และนักวิชาการสื่อสารมวลชน จึงเห็นถึงบทบาทร่วมกันในด้านการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้สื่อเพื่อสะท้อนมุมมองต่อแก้วิกฤติในสังคม จึงเห็นสมควร จัดประชุมวิชาการสื่อสารมวลชน ในหัวข้อการประชุม “บทเรียนสื่อ : อำนาจรัฐ อำนาจทุน อำนาจประชาชน ? ”  ขึ้น

วัตถุประสงค์
1.    เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการและนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนและนิเทศศาสตร์ประจำปี
2.    เพื่อเป็นการเผยแพร่ความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและวิชาชีพสื่อสารมวลชน ให้เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิชาชีพสื่อสารมวลชน

3.    เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานการวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิชาชีพสื่อสารมวลชนในการแก้ไขปัญหาวิกฤติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
4.    เพื่อสะท้อนมุมมองเชิงวิชาชีพและเชิงวิชาการต่อประเด็นวิกฤติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
5.    เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิชาการและนักวิชาชีพ อันจะเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย
1.    ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในฐานะผู้เสนอผลงานวิชาการ จำนวน ๕ คน
2.    นักวิชาชีพและนักวิชาการในหลักสูตรผู้บริหารสื่อระดับสูง (บสส.) และผู้บริหารสื่อระดับกลาง (บสก.) ของสถาบันอิศรา ในฐานะผู้นำเสนอผลการวิจัย จำนวน ๕ คน
3.    นักวิชาชีพ ในวงวิชาชีพสื่อสารมวลชน และกรรมการ จำนวน ๒๐ คน
4.    คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาด้านสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์  ผู้เข้าร่วมการประชุม จากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน ๑๐๐ คน
5.    สื่อมวลชน ร่วมรายงานข่าว จำนวน ๑๐ คน

การประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อมวลชน ปี ๒๕๕๒การประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อมวลชน ปี ๒๕๕๒ 
dscf1755
Image Download
dscf1759
Image Download
dscf1770
Image Download
dscf1807
Image Download
dscf1813
Image Download
dscf1828
Image Download
dscf1829
Image Download
dscf1832
Image Download
dscf1833
Image Download
dscf1838
Image Download
dscf1839
Image Download
dscf1851
Image Download
dscf1853
Image Download
dscf1859
Image Download
dscf1887
Image Download
dscf1901
Image Download
dscn8772
Image Download
dscn8800
Image Download
dscn8805
Image Download
picture 504
Image Download
picture 517
Image Download
picture 529
Image Download
picture 555
Image Download
picture 580
Image Download
picture 583
Image Download
picture 617
Image Download

 

 

 

 

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1631 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา