Home 2557_22-23พย.57-การอบรมพัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมืออาชีพ
Thai Journalist Association : สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย - 2557_22-23พย.57-การอบรมพัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมืออาชีพ

การอบรม

“พัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมืออาชีพ”

วันเสาร์ที่ ๒๒ – อาทิตย์ที่ ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗

ณ อาคารศศนิเวศน์  จุฬาฯ

โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วันเสาร์ที่ ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ห้องประชุมอลัมไน  ศศนิเวศน์ จุฬาฯ)

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.             ลงทะเบียน

๙.๐๐- ๙.๑๕                        เปิดการฝึกอบรม

โดย รองศาสตราจารย์ จุมพล รอดคำดี

๐๙.๑๕ - ๑๐.๓๐ น.           เรื่อง  คุณสมบัติการเป็นนักจัดรายการวิทยุที่ดีและประสบความสำเร็จ

โดย  ดร.ธีรารัตน์ วงศ์ธนะเอนก นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.         พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.         เรื่อง เทคนิคการจัดรายการวิทยุในรูปแบบต่าง ๆ

โดย อาจารย์กรรณิการ์  โต๊ะมีนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.           รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๔๕ น.        เรื่อง การเขียนบทวิทยุ

โดย อาจารย์สุภาพร โพธิ์แก้ว อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.        พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.          ฝึกภาคปฏิบัติ การเขียนบทวิทยุ เขียนบทรายการสารคดีที่ประกอบไปด้วยการสัมภาษณ์                      การใช้ VOX POP และการใช้เสียงประกอบ เพื่อให้รายการน่าสนใจ และนำมาผลิต

ห้องปฏิบัติการให้มีความยาวประมาณ ๑๕ นาที ให้แบ่งกลุ่มๆละ ๕ คน

วันอาทิตย์ที่ ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ห้องประชุมดิพาสเจมส์ ศศนิเวศน์ จุฬาฯ)

๐๘.๓๐ -๐๙.๐๐ น.            ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ –๑๐.๓๐ น              เทคนิคการสัมภาษณ์เข้ารายการ และบอกเล่าประสบการณ์กับจรรยาบรรณ

ของนักจัดรายการวิทยุสู่ประชาคมอาเซียน

โดย ดร.เจษฎา ศาลาทอง    ผู้ประกาศข่าวรายการ Good Morning Asean

และอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสต์ จุฬาฯ

นายธีรเดช เอี่ยมสำราญ  บรรณาธิการ มติชนออนไลน์

ผู้ดำเนินรายการ  นายจีรพงษ์  ประเสริฐพลกรัง สำนักข่าวเนชั่น

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.         พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕ -๑๒.๐๐ น.           นำเสนอผลงานโดยผู้เข้ารับการอบรมตามกลุ่ม และร่วมวิพากษ์ผลงาน

โดย อาจารย์สุภาพร โพธิ์แก้ว คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

อาจารย์กรรณิการ์  โต๊ะมีนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.           รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.          ประเมินผลการฝึกอบรม และ กำหนดวันฝึกปฏิบัติ รายการช่วยกันคิดทิศทางข่าว

๑๔.๐๐ น. ปิดการอบรม

 

 

 

 

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1503 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา