Home 2552_23เมษ52-ยื่นจดหมายขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทยฯ
Thai Journalist Association : สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย - 2552_23เมษ52-ยื่นจดหมายขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทยฯ

ยื่นจดหมายขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทยฯ
พล.อ. เอกชัย  ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ผู้แทนเครือข่าย “หยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง” ยื่นจดหมายขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทยฯ ให้กับนายชัย  ชิดชอบ ประธานรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552

จดมหายถึงประธานรัฐสภา

จดหมายถึงประธานวุฒิสภา

จดหมายถึงประธานพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล

จดหมายถึงประธานพรรคร่วมฝ่ายค้าน

รายชื่อหน่วยงานที่ร่วมยื่นหนังสือ ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของ “เครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย”

 

ภาควิชาการ

๑. ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

๓. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

องค์กรสื่อ

๑.สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๒. สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

๓. สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

๔. สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๕. สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย

๒. สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

 

ภาคประชาสังคม

๑.เครือข่ายนักวิชาการไม่เอาความรุนแรง

๒. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน

๓. สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม

๔. กลุ่มประชาชนผู้ไม่เอาสงครามกลางเมือง

๕. คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35

๖. สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

๗. ชมรมแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์เพื่อประชาชน

๘. เครือข่ายประชาธิปไตยเห็นต่างกันได้แต่อย่าใช้ความรุนแรง

๙. สถาบันพระปกเกล้า

๑๐. สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

๑๑. เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้า และสันติภาพ

dscn8430
Image Download
dscn8436
Image Download
dscn8437
Image Download
dscn8444
Image Download
dscn8445
Image Download
dscn8446
Image Download
dscn8448
Image Download
dscn8430
Image Download
dscn8436
Image Download
dscn8437
Image Download
dscn8444
Image Download
dscn8445
Image Download
dscn8446
Image Download
dscn8448
Image Download

 

 

 

 

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1583 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา