Home

ความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2556 รุ่น 2

AddThis Social Bookmark Button

 

หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘  รุ่นที่ ๒

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สนับสนุนโดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

๑๔  กันยายน – ๓ พฤศจิกายน   ๒๕๕๖

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันเสาร์ที่ ๑๔ – วันอาทิตย์ที่ ๑๕  กันยายน

การปฐมนิเทศและเปิดหลักสูตร

ณ โรงแรมเดอะไทด์ บางแสน จังหวัดชลบุรี

หัวข้อบรรยายและสัมมนา

สัปดาห์ที่ ๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๖

เช้า (๐๙.๐๐ น.) Overview Connectivity infrastructure/Strategy
นายประดาป พิบูลสงคราม อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม และ อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
บ่าย (๑๓.๐๐ น.)Overview Connectivity infrastructure/Strategy วิทยาการ ๒ ท่าน ได้แก่
นายดำรง ใคร่ครวญ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก 
นายอนุสนธิ์ ชินวรรโร ออท.เวียดนาม

สัปดาห์ที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๒๙  กันยายน ๒๕๕๖

Connectivity P๒P เชื่อมโยงวัฒนธรรรม คนต่อคน
เวลา ๐๙.๐๐น. หัวข้อ "ความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมในอาเซียน" โดย ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์เคยลงพื้นที่วิจัยที่เวียดนามหลายปี
เวลา ๑๓.๐๐ น. หัวข้อ "ความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมในอาเซียน : มุมมองจากภาพยนตร์" โดยคุณก้อง ฤทธิ์ดี รองบรรณาธิการเซคชั่น ไลฟ์ นสพ.บางกอกโพสต์ และชมภาพยนตร์

สัปดาห์ที่ ๓ วันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   "โลจิสติกส์ในอาเซียน ”

โดยรศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค์ หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.ใครได้ใครเสียจากการก่อสร้างท่าเรือทวาย

วิทยากร ดร.ภูพงษ์  พงษ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

สัปดาห์ที่ ๔ วันเสาร์ที่ ๑๒ – วันอาทิตย์ที่ ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๖

ลงพื้นที่ด่านน้ำพุร้อน และกองพลทหารราบที่ ๙ ค่ายสุรสีห์   จังหวัดกาญจนบุรี

สัปดาห์ที่ ๕ วันอาทิตย์ที่  ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๕๖

เช้า Labor flow human trafficking from Myanmar  / บ่าย  ลงพื้นที่มหาชัย

เริ่มเวลา ๙.๓๐ น. พบกับ รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ "การเคลื่อนย้ายแรงงานพม่าและการปรับมุมมองใหม่ต่อแรงงานข้ามชาติ"

สัปดาห์ที่ ๖ วันอาทิตย์ที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๖

เช้า Labor flow human trafficking from  Vietnam

บ่าย  สัมมนาเตรียมเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ

สัปดาห์ที่ ๗ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม  – วันอาทิตย์ที่ ๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๖

โดยแบ่งออกเป็น ๒ เส้นทางคือ เส้นทางที่ ๑. พม่า  และเส้นทางที่ ๒. เวียตนาม

หมายเหตุ: ผู้เข้ารับการอบรมเลือกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งใน ๒ เส้นทางข้างต้น หากเส้นทางใดมีผู้เลือกมากกว่าจำนวนที่กำหนด จะต้องมีจับสลากผู้ที่เกินไปศึกษาดูงานในเส้นทางอื่น โดยผู้เข้าอบรมในแต่ละเส้นทางต้องร่วมกันจัดรายงานการศึกษาดูงานเพื่อนำเสนอในการสัมมนาปิดหลักสูตรด้วย

สัปดาห์ที่ ๘                    วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖

สัมมนาและพิธีปิดหลักสูตร

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สัปดาห์ที่ ๖ วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖-หัวข้อ ปรากฏการณ์แรงงานข้ามชาติ ณ ชายแดนอีสาน กองบรรณาธิการเว็บ 3727
2 โปรแกรมลงพื้นที่ หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ กองบรรณาธิการเว็บ 3457
3 สัปดาห์ที่ ๕ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖-รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กองบรรณาธิการเว็บ 3392
4 Route of Myanmar and Vietname กองบรรณาธิการเว็บ 3600
5 สัปดาห์ที่ ๔ วันเสาร์ที่ ๑๒ – วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖-เอกสารประกอบการลงพื้นที่ กองบรรณาธิการเว็บ 3301
6 กำหนดการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๒-วันเสาร์ที่ ๑๒ – วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ จังหวัดกาญจนบุรี กองบรรณาธิการเว็บ 3592
7 สัปดาห์ที่ ๓ วันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ -(เช้า) "โลจิสติกส์ในอาเซียน ” - (บ่าย)ใครได้ใครเสียจากการก่อสร้างท่าเรือทวาย กองบรรณาธิการเว็บ 3669
8 สัปดาห์ที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖-Connectivity P๒P เชื่อมโยงวัฒนธรรรม คนต่อคน กองบรรณาธิการเว็บ 3345
9 สัปดาห์ที่ ๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖-Overview Connectivity infrastructure/Strategy กองบรรณาธิการเว็บ 3561
10 การปฐมนิเทศและการสัมมนาเตรียมตัวเข้าอบรม หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 รุ่นที่ 2 กองบรรณาธิการเว็บ 3550
11 โครงการอบรมการให้ความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน; การเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ( ASEAN Connectivity) รุ่นที่ ๒ กองบรรณาธิการเว็บ 11646
 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 3366 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา